Project

Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe functioneren intermediaire organisaties op gebied van natuur en landschap en waar is overheidsingrijpen/-ondersteuning mogelijk en gewenst?

Het speelveld van intermediaire organisaties wordt in kaart gebracht, waarbij verschillende aspecten van dit soort organisaties worden geïnventariseerd. Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie zullen een aantal (ambitie is drie) Nederlandse praktijkcases nader worden bekeken. Het doel van de casestudie is om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten, de knelpunten en oorzaken en welke aangrijpingspunten er voor beleid mogelijk en gewenst zijn om deze knelpunten weg te nemen. Er worden werksessies georganiseerd om de resultaten uit voorgaande stappen te bespreken met verschillende partijen uit het veld om de resultaten te toetsen en te verrijken met inzichten uit de praktijk.

Deliverables


Werksessies met betrokkenen en met opdrachtgever nader te bepalen eindproduct (rapport, paper, artikel, brochure). In september 2014 zal een tussenrapportage worden opgeleverd.


Publicatie

Overbeek, M.M.M., H. Dagevos & R. van Noortwijk (2015). In beweging. Intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap, WOt-paper 42

Overbeek, M.M.M., M-J. Bogaardt & H. Dagevos (2015). Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren, WOt-technical report 48