Project

Internationale kennis als input voor adviessysteem biomassaoogst

De overheid en bosbeheerders willen meer tak- en tophout oogsten voor de vermarkting van biomassa. Dit project heeft als doel een praktische richtlijn op te stellen voor biomassa-oogst gericht op het Nederlandse bos.

Doelstelling

De overheid en bosbeheerders willen meer tak- en tophout oogsten voor de vermarkting van biomassa. De beschikbaarheid van nutriënten kan beperkend zijn voor de groei van deze bossen.

Buiten Nederland hebben enkele landen adviessystemen ontwikkeld en getoetst om problemen m.b.t. nutriënten in de grond te voorkomen. Deze systemen kunnen niet rechtstreeks vertaald worden naar Nederland omdat veel factoren in ‘de lage landen’ anders zijn. In Nederland is de samenstelling van de bodem anders en zijn er bossen op arme, zandige grondvlaktes.

Dit project heeft als doel een adviessysteem voor bosbeheerders in Nederland te ontwikkelen om de oogst van hout en biomassa van bossen op een duurzame manier te bevorderen.

Werkwijze

Bossen worden gecategoriseerd naar de mate van geschiktheid voor de oogst van stamhout en tak- en tophout. Er wordt geclassificeerd naar bodemvruchtbaarheid, bodemkwetsbaarheid, atmosferische depositie en (globaal) bodemsoortensamenstelling. Voor de verschillende klassen wordt aangegeven wat de maximale oogstniveaus zijn voor stamhout en tak- en tophout.

In vervolgonderzoek wordt buiten de effecten op vruchtbaarheid en kringloop van voedingsstoffen gemeten om te komen tot een geijkt adviessysteem.

Resultaten

Opgeleverd wordt een rapport met adviessysteem, bestaande uit een opzet voor een praktische richtlijn voor ‘houtige’ biomassa-oogst, specifiek voor de Nederlandse situatie. Ook komt er een artikel in Vakblad natuur& landschap. Dit artikel zal ook gepresenteerd worden tijdens een (door de opdrachtgever of Bosschap te organiseren) workshop.