Project

Internet als tool voor duurzame agro-voedselketens

Internet als middel om het besluitvormingsproces binnen de agro-voedselketen te verduurzamen. Met deze focus onderzoekt LEI gedrag en besluitvormingsprocessen van ondernemers, agro-economische modelleurs en consumenten. Welke ICT-tools, websites en platforms hebben gebruikers nodig om kennis te kunnen uitwisselen, verandering te stimuleren in opinie, houding en gedrag ten opzichte van duurzaamheid?

Uit literatuuronderzoek van 2012, bleek dat gebruikers van ICTtools tijdens de ontwikkeling van deze tools nauwelijks worden geraadpleegd.  Daarnaast is nog steeds niet duidelijk welke aspecten van deze ICT-tools het meest effectief zijn bij het ondersteunen van duurzaam gedrag bij consumenten, innoverend gedrag bij ondernemers en bij het gebruik ICT-tools voor besluitvormingsprocessen.

Vraagstelling

Wat zijn de behoeften en voorkeuren van (potentiƫle) toekomstige gebruikers van agro- en voedsel-ICT-platforms, om hen te ondersteunen in het maken van beslissingen?

Deze vraag bevat twee deelvragen:

  • Hoe kunnen ICT-tools worden ingezet om invloed uit te oefenen op: (1) bereidheid van gebruikers om interactie met anderen  te zoeken binnen de agro-voedselketen; (2) waardering van websites die innovatie door ondernemers stimuleren; (3) interactie tussen ontwikkelen wetenschappelijk model en praktijk bevorderen en (4) de effectiviteit van emoties bij het stimuleren duurzame gedragsverandering
  • Welke ontwerpprincipes kunnen worden geformuleerd, zodat de interactie tussen ICT-ontwikkelaars effectief bijdraagt aan besluitvorming naar duurzaamheid

Aanpak en tijdspad

Er worden vier workpackages ontwikkeld.

  • WP1: Ter ondersteuning van ondernemersinnovatie in de landbouw. Twee focusgroepen: een met gebruikers van ICT-platform Agriconnect en een van niet-gebruikers van ICT-platform Agriconnect
  • WP2: methode ontwikkelen die de interactieve kennisontwikkeling moet stimuleren richting duurzame besluitvorming
  • WP3: Sociale media als een tool inzetten om te verkennen welke boodschappen effectief zijn bij het stimuleren van duurzaam gedrag. Hiervoor worden  twee of drie opeenvolgende experimenten uitgevoerd.
  • WP4: Integratie, kennisdeling en synergie. Door onder meer een brainstormsessie, interne en externe review meetings

Producten

  • Workshop om kennis te delen met gerelateerde projecten
  • Twee populairwetenschappelijke artikelen over ICT-gebruik om kennisverspreiding en innovatie binnen de landbouw te stimuleren
  • Wetenschappelijk artikel over aspecten van ICT-tools die effectieve emoties en erop volgend gedrag ontlokken
  • Wetenschappelijk artikel over gebruikersparticipatie en open innovatie in economische modellen