Project

Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke informatie

Processen in natuur en milieu die relevant zijn voor de taken van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) hebben veelal een ruimtelijke en een temporele component. Informatie is veelal gebaseerd op puntwaarnemingen.

Doelstelling

PBL maakt gebruik van lineaire en niet-lineaire interpolatiemethoden om puntwaarnemingen te transformeren tot een ruimtelijk en temporeel kwaliteitsbeeld. Vaak is er een discrepantie tussen de schaal waarop waarnemingen beschikbaar zijn en de schaal waarop informatie gewenst is.

Het doel is een instrumentarium te ontwikkelen en in te voeren met de belangrijkste interpolatietechnieken. Dit instrumentarium maakt optimaal gebruik van bestaande software (de toolkit) en de beslisboom om de juiste techniek voor een specifiek probleem te selecteren. Doel is een consistent en efficiënt gebruik in voor PBL relevante toepassingen van deze technieken voor interpolatie, op- en neerschaling in ruimte en tijd voor zowel categorische als numerieke informatie. Ook de nauwkeurigheid van interpolaties, aggregatie en desaggratie wordt gekwantificeerd en verbetert naar verwachting.

Werkwijze

  • inzet operationele versie van het kennissysteem als beslisinstrument bij de keuze van methoden voor aggregatie/desaggregatie in PBL-toepassingen
  • van selectie tot uitvoering meest relevante technieken.

Resultaten 2012

In 2012 is het beslissingondersteunend systeem verbeterd en uitgebreid en ingebouwd in een interactieve website. Op deze wijze is de applicatie beschikbaar voor een breed publiek. Daarnaast zijn de technische achtergronden van het systeem gedocumenteerd. Ook is een publicatie geschreven waarin aan de hand van een aantal voor PBL relevante cases de meerwaarde van een dergelijk systeem wordt gedemonstreerd.

Beoogd resultaat

Een instrumentarium met de belangrijkste interpolatietechnieken (toolkit met beslisboom) maakt het onderzoekers in projecten voor of van het PBL mogelijk om op een verantwoorde manier de juiste techniek bij een interpolatieprobleem te vinden bij diverse toepassingen. Op termijn maakt dit instrumentarium consistente en efficiënte interpolatie mogelijk zodat de kwaliteit van de uitspraken op basis van observaties/data en modellen verbetert. 

Het projectresultaat dient als bouwsteen voor de wettelijke producten in het kader van de Natuurplanbureaufunctie. Het resultaat draagt bij aan een of meer van de functies ‘signaleren’, ‘evalueren’ en ‘verkennen’ van de periodieke rapporten uit de Natuurplanbureaufunctie.