Project

Into Hout

Nederland wil zich sterk profileren in de Europese Bioeconomie. Naast het Energieakkoord waarin bioenergie een hoofdrol speelt, is er ook veel aandacht voor nieuwe biobased producten.  Voor een groot deel zullen deze bioenergie en nieuwe producten gebaseerd zijn op de grondstof hout. Overal in Nederland springen nu nieuwe bedrijven en nieuwe biomassa verbrandingsinstallaties op die vragen om meer houtige biomassa tegen lage prijzen. Dit is een trend die in heel Europa waarneembaar is. De vraag naar hout zal dan ook sterk toenemen in Europa in de komende 20 jaar. Particulieren vormen een substantieel aandeel in het nederlandse bosbezit (ruim 30%). Met name de kleinere particuliere boseigenaren zijn slecht in beeld. Hun aantallen en motivaites omtrent bosbezit en -beheer zijn onbekend. om aan de toenemende vraag aan hout en biomassa uit de Nederlandse bossen te kunnen voldoen is mobilisatie uit de particuliere bossen belangrijk. In dit project zal Alterra de drijveren van de Twentse particuliere boseigenarenn in beeld brengen en een strategie opstellen om de oogst uit deze bossen te verhogen.

De huidige oogst van hout uit bos en landschap in Nederland is slechts 55% van de natuurlijke bijgroei. Houtoogst uit het Nederlandse bos kent belemmeringen, waardoor een groot potentieel onbenut blijft. De belangrijkste oorzaken voor deze onderbenutting zijn de kleinschaligheid van het bosbeheer in Nederland en gebrek aan het juiste technisch materieel.Om deze redenen is oogst van biomassa economisch niet altijd rendabel en blijft deze achter bij de doelstellingen.Voor kleinere eigenaren, welke 32% van het Nederlandse bos in bezit hebben, gelden de bovengenoemde zaken in nog sterkere mate. 

Dit project heeft als doel een reductie van de prijs en verhoging van het aanbod van houtige biomassa uit bos en landschap voor energietoepassingen te bereiken door (1) het faciliteren van collectieve houtoogst op gebiedsniveau d.m.v.onderzoek naar een nieuwe biomassamodule voor het beheerssysteem CMSi (2) onderzoek naar mobilisatie van houtoogst bij kleinere boseigenaren en mogelijkheden om aan te sluiten bij collectieve houtoogst en(3) de ontwikkeling van een nieuwe oogstmachine voor het oogsten van tak- en tophout in één werkgang. 

Het project wordt uitgevoerd in de regio Twente. Alterra is binnen dit project verantwoordelijk voor onderdeel 2.

 

Publicaties