Project

Inventarisatie EFA

Nu in het nieuwe GLB meer aandacht gaat naar de gedeelten niet-productief/semi-natuurlijk areaal van agrarische bedrijven, wordt duidelijk dat het huidige administratie systeem en de databestanden niet zijn toegerust op een dergelijke focus. Tegelijkertijd bestaat er nog veel onduidelijkheid over de regeling van 7% EFA, wat valt er onder en op welk oppervlak wordt het toegepast? Het ministerie van EL&I heeft dan ook behoefte aan inzicht in de huidige situatie van niet-productief oppervlak, de toekomstige situatie en de consequenties voor het perceels registratie systeem. Dit inzicht draagt bij aan de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel, de nationale discussie met betrekking tot agrarisch natuurbeheer en geeft zicht op de gevolgen voor de uitvoeringslasten van vergroening.

Doelstelling

Het inzichtelijk maken van het areaal niet-productieve agrarische grond op verschillende bedrijven dat onder de noemer EFA kan vallen, hoeveel EFA er in de toekomst per regio bij komt en de representatie van dat areaal in bestaande gegevensbestanden.

Resultaten

Resultaten wijzen uit dat het gemiddelde aanwezige areaal EFA 2,9% is in de gebieden die te maken krijgen met de maatregel. Het gaat voornamelijk om landschapselementen en sloten, deze zijn voor het grootste gedeelte nog niet opgenomen in de perceelsadministratie. Er liggen flinke opgaven, zowel voor het aanleggen van voldoende EFA’s om aan de maatregel te voldoen als het opnemen van landschapselementen in de perceelsadministratie.

Met de resultaten van de inventarisatie EFA heeft de Dienst regelingen (DR) een inschatting kunnen maken van de omvang van het werk, zoals het updaten van de Basis Registratie Percelen (BRP), die de invoering van de EFA-maatregel met zich mee zalbrengen.

Publicaties