Project

Inventarisatie regelgeving - spelregels veranderen

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zo'n 41 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Minder voedsel verspillen levert een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en draagt bij aan voldoende goed voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

De Nederlandse overheid heeft zich daarbij gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling in de keten te halveren ten opzichte van 2015. In maart 2018 is hiervoor een gezamenlijke agenda gelanceerd, ontwikkeld door de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV). Dit is een samenwerkingsverband tussen stakeholders uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en Wageningen University & Research.

Agenda: 4 actielijnen

Om de ambitie van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling te realiseren zijn er vier hoofd actielijnen gedefinieerd:

  • Samen meten,
  • Samen met organisaties,
  • Samen met consumenten, en
  • Samen de regels veranderen.

Door het identificeren van belemmerende wet- en regelgeving en private afspraken kunnen er op belangrijke knelpunten (hotspots) zogenaamde ‘coalitions of the willing’  worden gevormd. Deze stimuleren dat wetgeving en afspraken met gevoel voor impact, haalbaarheid en samenhang kunnen worden aangepast, om zo voedselverspilling significant te laten afnemen. Dit project voert Actielijn Samen de regels veranderen uit i.s.m. de STV. Het doel is om in 2030 de spelregels voor ondernemers zo te veranderen dat het aantrekkelijk is, zo niet noodzakelijk, voor bedrijven om voedselverspilling tot een minimum te beperken en reststromen optimaal te verwaarden.e

Spelregels veranderen

In 2019 is een actualisatie gemaakt van de bestaande wet- en regelgeving en private afspraken die van invloed (kunnen) zijn op het ontstaan en voorkomen van voedselverspilling. Deze zijn in 5 overkoepelende thema’s vastgelegd in zogenaamde ‘fiches’:

  1. Interpretatie en meten van voedselverliezen en -verspilling
  2. (EU) beleid rondom landbouw en visserij
  3. Voorschriften vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid, waaronder o.a. diervoeder, productinformatie en mogelijke verontreinigingen
  4. Handelsregels en normen, waaronder o.a. cosmetische aspecten, productaansprakelijkheid, BTW en oneerlijke handelspraktijken
  5. Afvalstoffenwetgeving

Ook is er een brede, open consultatie uitgevoerd onder het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast zijn op 3 prioritaire thema’s (cosmetische aspecten groenten en fruit, smart sensors i.r.t. houdbaarheidsinformatie, en swill naar diervoeder) stappen gezet om stakeholders en overheid bij elkaar te brengen om te bespreken waar verandering mogelijk en wenselijk is. In 2020 vindt een top-10 bepaling plaats van de meest gewenste en impactvolle wijzigingen m.b.t. de bestaande spelregels.

Publicaties