Project

Inzicht in partijprogramma's gemeenteraadverkiezingen m.b.t groen (HD3521)

Op 19 maart 2014 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats waarna in de gemeenten nieuwe coalities worden gevormd om het gemeentelijke beleid in de komende vier jaar vorm te geven. Veel beleidsthema's die bij de directie Natuur en Biodiversiteit aan de orde komen worden op gemeentelijk niveau in beleid vertaald. Een weerslag van de verkiezingsprogramma's van de partijen in de diverse gemeentes geven dan ook inzicht in hoeverre deze thema's in de verschillende steden actueel zijn en waar de partijen op inzetten.

Ten opzichte van 2010 is bij de verkiezingen van 2014 het aantal programma's dat groen vermelden licht gedaald, van 85% naar 79%. De grootste daling deed zich voor in Utrecht en Groningen met 25%. In Den Haag daarentegen nam de aandacht voor groen toe. 92% van de partijprogramma's noemde groen als thema, een stijging van 10%. In twee steden, Dordrecht en Haarlem, werd groen door alle partijen in hun programma genoemd.

In bijna alle programma’s van de partijen wordt in algemene bewoordingen het belang van groen onderstreept. Vooral als aanleiding om specifiek beleid voor te stellen. Er wordt veel melding gemaakt van het belang van groen voor een prettige leefomgeving, de positieve invloed op het welbevinden, de gezondheid als vestigingsfactor en ook de relatie met klimaat, water en fijnstof komt veelvuldig aan de orde.

In veel verkiezingsprogamma’s komt de rol van de burger uitgebreid aan de orde, initiatieven om tijdelijk groen aan te leggen en te beheren op plekken die braak liggen en ook andere vormen van zelfbeheer wordt door veel partijen genoemd. 

Deliverables

De resultaten worden in de vorm van een digitaal rapport ter beschikking gesteld, daarnaast zal er door Alterra een persbericht worden verpreidt

Publications