KD-2016-009 Analyse Post Harvest

Project

KD-2016-009 Analyse Post Harvest

Binnen het Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO, beleidsthema markt- en keten-innovaties, zal in de loop van het najaar 2016 een nieuw beleidskader rond post-harvest management opgesteld worden. Als input hiervoor en om intern draagvlak te creëren is aan Stichting Wageningen Research gevraagd om een expertnotitie op te stellen die de rol van post-harvest management op verschillende maatschappelijke vraagstukken belicht.

Het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen University & Research gevraagd een notitie te schrijven over de rol in en bijdrage van postharvest management aan voedselzekerheid, voedselveiligheid, economische winst en klimaat voetafdruk. Het doel van deze notitie is om de inhoudelijke context te leveren aan een nieuw beleidskader van het ministerie op het thema postharvest management.

Postharvest management heeft in de afgelopen jaren wereldwijd steeds meer aandacht gekregen van zowel publieke als private partijen. Deze aandacht kan worden verklaard uit de noodzaak en ambitie om voedselzekerheid in de wereld te verbeteren en om negatieve effecten van de productie van voedsel op de opwarming van de aarde te verminderen. Verschillende internationale initiatieven en agendas, waaronder FAOs Save Food Initiative, UN Champions 12.3, zetten in op het verminderen van voedselverliezen in de ketens. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat voedselketens in ontwikkelende landen vooral te maken hebben met voedselverliezen in het deel van de keten na de oogst tot aan de consument. De oorzaken die ten grondslag liggen aan deze verliezen lopen uiteen (kennis, technologie, informatie, management) en hebben verschillende effecten op voedselzekerheid, voedselveiligheid, winstgevendheid, klimaat en milieu.

In het onderzoek werken experts van de WUR onderzoeksinstituten Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), Wageningen Economic Research (WEcR) en Rikilt gezamenlijk aan het samenbrengen van de huidige kennisbasis op dit thema en te presenteren in een kennisnotitie. Met deze notitie beoogt WUR inhoud te geven aan het Nederlandse beleid op dit onderwerpen deze te verbinden met de Nederlandse kennispositie.

Publicaties