Project

KD-2016-031 Milieurisico's van antiparisitaire middelen

In oktober 2016 heeft het Centrum Landbouw & Milieu (CLM) in opdracht van STOWA  en andere stakeholders een rapport uitgebracht over diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. In deze studie zijn een groot aantal diergeneesmiddelen uit twee dierenartsenpraktijken tegen het licht gehouden om hun kans op verspreiding naar het grond- en oppervlaktewater en hun risicos in te schatten.

In oktober 2016 heeft het Centrum Landbouw & Milieu in opdracht van STOWA  en andere stakeholders een rapport uitgebracht over diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. In deze studie zijn een groot aantal diergeneesmiddelen uit twee dierenartsenpraktijken tegen het licht gehouden om hun kans op verspreiding naar het grond- en oppervlaktewater en hun risicos in te schatten. De studie was beperkt maar een van de uitkomsten was dat antiparasitaire middelen mogelijk een risico vormen voor water.

Het Ministerie van EZ vraagt aan RIVM om in samenwerking met Wageningen Environmental Research een aanvullend onderzoek te doen naar de verspreiding en risicos van het gebruik van antiparasitaire middelen in de veehouderij door gebruik te maken van stofgegevens uit de toelatingsdossiers en van verspreidingsmodellen. De focus ligt bij de verspreiding naar grondwater en oppervlaktewater, maar indien relevant worden ook het voorkomen in de bodem en het sediment in de studie meegenomen.

Publicaties