Project

KD-2017-001 Overgangstermijn schrappen onbenutte visnetten

IJsselmeervisserij bevindt zich in een moeilijk en woelig vaarwater. Teruglopende visstanden en NB wetgeving bemoeilijken de visserij. Er zijn vele vergunningen en vistuigen waarvoor rechten zijn opgebouwd maar die niet meer (mogen) worden gebruikt. In kader van vermindering van administratieve lasten en herkaveling is inzicht noodzakelijk welke kosten er met herverkaveling gemoeid zijn.      

Het project bestaat uit 2 deel-projecten:

(a) inzicht krijgen in het inkomensverlies en vermogensafname t.a.v. het schrappen van niet gebruikte vismerken, dit bij verschillende afkondigingstermijnen en voor de verschillende visserij bedrijfstypen en omvangen. Daarnaast inzicht in (sub)groepen van vissers die in het bijzonder worden getroffen, en in neveneffecten.

(b) Waarde van vergunningen en merkjes bij aankoop en verkoop in diverse situaties (vrije markt, onteigening enz). 

Publicaties