Project

KD-2017-089 Opheffing scheurverbod dal van de Mosbeek

In het kader van de vergroening van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) mogen boeren vanaf 2015 blijvend binnen Natura2000 gebieden grasland niet meer ploegen, scheuren of omzetten, indien ze in aanmerking willen komen voor de GLB-vergroeningspremie. Deze maatregel is ingesteld om de biodiversiteit in deze gebieden te beschermen. Concreet moet de maatregel bijdragen aan het behalen van de doelen van de Vogel- en habitatrichtlijn.

Het scheurverbod van blijvend grasland wordt als belemmerend ervaren door de agrarisch sector. De Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) verzocht met de Motie Geurts (26 407 nr. 111; zie bijlage 1) voor specifieke deelgebieden waar het scheurverbod een belemmering is voor bedrijfsvoering en gebiedsontwikkeling, een uitzondering te maken op het scheurverbod.

Het ministerie van EZ heeft aangegeven dat, alvorens over de motie Geurts te beslissen, eerst te onderzoeken of (gedeeltelijke) opheffing van het scheurverbod mogelijk is zonder negatieve ecologische gevolgen, gelet op de doelstellingen van de Vogel- en habitatrichtlijn
en zo ja op welke wijze. Tevens heeft EZ behoefte aan inzicht in de gevolgen voor het milieu, mede gelet op de rol die de landbouw kan spelen in het vastleggen van bodemkoolstof.

Publicaties