Project

KD-2017-097 Onderbouwing voedselscenario's

Dit project ondersteunt de EZ-werkgroep die de agenda voorbereidt voor de nieuwe bewindspersoon. Hiertoe zijn enkele kwalitatieve voedselscenario's ontwikkeld met mogelijke maatregelen.  

Het ministerie van EZ heeft drie beleidsscenarios opgesteld, die uitgaan van verschillende oriĆ«ntaties voor de voedselagenda voor de komende jaren: innovatief agrocomplex, koersen op maatschappelijk welzijn en werken binnen ecologische grenzen. De scenarios moeten behulpzaam zijn bij het maken van keuzen en het stellen van prioriteiten in de nieuwe kabinetsperiode. Dit project levert enkele eerste, globale inschattingen van de gevolgen van de geschetste maatregelen. De gewenste opleverdatum is 1 september 2017. Er wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken, die deels zijn te actualiseren of wellicht te 'vertalen' naar de maatregelen uit de drie beleidsscenarios die beoordeeld moeten worden. De opdracht wordt in twee stappen uitgewerkt: i) via een referentiescenario dat de ontwikkeling van de Nederlandse agrosector schetst uitgaande van bestaand beleid en bestaande beleidsvoornemens; ii) via het in kaart brengen van de effecten van de belangrijkste afzonderlijke maatregelen voor de Nederlandse agrosector. Deze stappen resulteren in een beknopt document dat in circa 5 Ć  10 paginas het referentiescenario beschrijft, en per maatregel in circa twee paginas (facsheets) de gevolgen van de voorgenomen maatregel.

Publicaties