Project

KD-2017-109 Leidraad GEM waterzuivering glastuinbouw

De afgelopen jaren is het GEM instrument ontwikkeld voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit Nederlandse bedekte teelt voor zowel substraat als voor grondgebonden teelten. Het instrument berekent blootstellingsconcentraties in oppervlaktewater (substraat en grondgebonden teelten) en concentraties in grondwater (alleen grondgebonden teelten). Het Ctgb heeft in 2016 het instrument in gebruik genomen als onderdeel van de milieurisicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. 

Bij het gebruik van het instrument GEM is het lastig gebleken om een goede keuze te maken van de toedieningsdatum. Het Ctgb heeft daarom behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwde leidraad voor het bepalen van de toedieningsdatum. Dit geldt voor substraatteelt en ook voor grondgebonden teelten. 

Het doel is het opstellen van een leidraad voor de de keuze van de toedieningsdatum voor substraat en voor grondgebonden teelten (voor emissie naar grondwater) bij het toepassen van GEM. De leidraad zal worden ontwikkeld in samenspraak met het Ctgb om zo de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk van de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen. 

Publicaties