Project

KD-2017-120 Dutch Solutions for global challences in het agro-food domein

Discussienotitie Dutch Solutions for global challences in the agro-food domein   Naar verwachting treedt binnenkort het nieuwe kabinet aan. Het kabinet zal ook met nieuw internationaal beleid komen op het terrein van handel, investeringen, innovatie en hulp. Deze opdracht is er op gericht om door middel van een agendazettende discussienotie voor het agro-food domein pro-actief in te spelen op de ontwikkeling van dit nieuwe beleid. Een eerste versie van deze discussie notitie dient als achtgrond document voor de workshop Landbouw-klimaat-water-voedselzekerheid. De workshop is gehouden op 30 oktober tijdens de Internationale Economie Week, hieraan nemen Landbouwraden, Innovatie Attachés en economisch medewerkers van ambassades deel.

Doel en activiteiten

Het in goede afstemming met DGA&N van EZ opstellen van een agenderende discussienotitie met daarin:

- Een goed toegankelijke beschrijving van de globale uitdagingen in het  agro-fooddomein en hoofdoplossingrichtingen; met de suggestie om oplossingen aan te dragen voor drie niveaus: 1. verbeteren van de basics in productie en postharvest, 2. innovaties voor verbeteringen binnen bestaande farming system, ketenarrangements en beheer natuurlijke hulpbronnen (bestaande foodsystem) en het ontwikkelen van nieuwe foodsystems.

- Hierbij waar relevant ingaan op de trade offs tussen de verschillende doelen/belangen

- Op basis hiervan wordt vervolgens benoemd te werken welke concrete bijdragen het Nederlands Agro-Food Complex kan leveren aan deze oplossingsrichtingen en welke kansen dit biedt voor nieuwe economische activiteiten en wat de kansen zijn voor de verschillende typen van het Nederlandse bedrijfsleven en hoe e.a.a. benut kan worden om onze internationale kennis- en technologiepositie te versterken. Hierbij dient een nadere uitwerking plaats te vinden naar relevante contexten, bijvoorbeeld ontwikkelde, opkomende en ontwikkelingslanden en/of een uitwerking naar regios.

Resultaat

Een compact toegankelijk en aantrekkelijk vormgegeven discussie document met daarin een beschrijving van de globale uitdagingen in agro-food domein en de hoofdoplossingenrichtingen. Met een uitwerking van de bijdrage die het Nederlands agro-food complex kan leveren en wat dit voor nieuwe mogelijkheden biedt voor Nederlands bedrijfsleven en voor het versterken van onze internationale kennis- en technologiepositie. Bij de ontwikkeling van het resultaat is ingespeeld op en rekening gehouden met het (verwachte) internationale beleid van het nieuwe kabinet.

Publicaties