Project

KD-2017-135_Aanvulling concept Food Systems

zie Probleemstelling

De op te leveren notitie gaat in op de vraag hoe het concept voedselsysteembenadering het handelingsperspectief voor beleidsmakers vergroot. De notitie sluit aan op het in opdracht van EZ/ELVV opgestelde werkdocument De voedselsysteembenadering: duurzame oplossingen voor voldoende en gezond voedsel. Dit legt de voedselsysteembenadering als analyse kader uit en geeft aan hoe relaties tussen onderdelen van het voedselsysteem kunnen worden beïnvloed door beleidsmaatregelen om uitkomsten van het voedselsysteem (zoals voedselzekerheid, inkomen, milieueffecten) bij te sturen

Publicaties