Project

KD-2018-030 Pilot Methode FCM Stoppen met routinematig couperen van varkensstaarten

In dit project wordt verkend in hoeverre de methodiek Fuzzy Cognitive Mapping een zinvol instrument is om snel complexe dossiers te analyseren.

Met dit project wordt verkend in hoeverre Fuzzy Cognitive Mapping een zinvol instrument is voor beleidsmakers om complexe dossiers snel te kunnen scannen en analyseren. FCM is een participatieve quick and dirty methode om kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van een probleem in één model weer te geven. Daarmee kan een kwalitatieve schets van de belemmeringen, macht, partijen en de verbindingen daartussen worden gemaakt.  

Dit instrument is veelbelovend voor toepassing op complexe beleidsproblemen, maar is nog weinig in korte trajecten uitgetest. Daarom wordt in dit traject een snelle testcase uitgewerkt. Daarvoor is gekozen voor de casus couperen van varkensstaarten. De workshop moet resulteren in antwoord op de volgende vragen:

  • Waar zit de transitie naar een gewenste systeemverandering op vast      en wat betekent dat voor in te zetten beleidsinstrumenten?
  • Wat is de omvang en reikwijdte van causale verbanden tussen      factoren?
  • Wat zijn mogelijke bijeffecten of zichzelf versterkende effecten      van beleidsinstrumenten?

De testcase geeft daarnaast breder inzicht:

  • een overzicht van de vereisten aan de methode voor de scan
  • dos en donts en concrete aanbevelingen en randvoorwaarden;      (welke genodigden, etc)
  • beschrijving van scaninstrument/aanpak en het tijdspad zelf
  • checklist voor type beleidsdossier waarvoor deze aanpak meerwaarde      heeft

Publicaties