Project

KD-2018-059 Actualisering definities habitattypen

De inhoudelijke en juridische basis voor Natura 2000-habitattypen wordt gevormd door het Profielendocument. Dit jaar zal, na veel discussie, worden overgegaan tot het actualiseren van dit document.

Een groot deel van het werk is al gedaan, maar één onderdeel moet nog worden uitgevoerd: het actualiseren van de vegetatiekundige definiëring van habitattypen. In de huidige kennisdeskvraag wordt het verwerken van allerlei suggesties en verzoeken tot aanpassing van de definities die in de loop der jaren zijn gedaan, uitgevoerd.

Publicaties