Project

KD-2018-081_Begrenzing Voordelta Bonamia-gebied

De Bonamia-parasiet is in Nederland tot nu toe alleen vastgesteld in de Oosterschelde (1979) en Grevelingen (1988) en onlangs (2017) op een locatie in de Voordelta (grenzend aan de Grevelingen). In dit project wordt een advies opgesteld over welk deel van de Voordelta (Noordzee) precies kan worden beschouwd als niet-Bonamia-vrij gebied. Daarbij wordt geanticipeerd op een voorgenomen realisatie van een tweede doorlaat van de Grevelingen naar de Voordelta in de Brouwersdam.

In de Grevelingen komen platte oesters (Ostrea edulis) voor die met de parasiet Bonamia besmet kunnen zijn. De oesters die in recente jaren in de Voordelta, naast de Grevelingen, zijn aangetroffen, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de Grevelingen. De vraag is in hoeverre de oesterparasiet al op de Noordzee voorkomt, en dus in hoeverre het verantwoord is oesters vanuit de Grevelingen in de Noordzee uit te zetten voor herstelprojecten. In dit project wordt door middel van het modelleren van larvenverspreiding van de platte oester (Ostrea edulis) verspreidingskaarten gemaakt, die hier inzicht in moeten geven.

Publicaties