Project

KVM 2020 Mexico

In Mexico is de beperkte beschikbaarheid van zoet water een grote uitdaging voor duurzame ontwikkelingen in de landbouw. Circulaire voedselproductiesystemen zoals aquaponics, die zowel gewassen als vis produceren, uitgebreid met de productie van microalgen zoals ontwikkeld in het project AlgaeLinkages, bieden potentiële verbetering in termen van water- en nutriëntenefficiëntie. Er zijn echter veel soorten systemen om uit te kiezen, variërend van low- tot hightech, zowel voor de aquacultuur op het land als de tuinbouw. Het op elkaar afstemmen van productie-eenheden voor de uitwisseling van water en nutriënten vormt een extra uitdaging voor het totale ontwerp van deze circulaire voedselproductiesystemen. Het startpunt voor levensvatbare aquaponic-ontwerpen in Mexico is sterk gekoppeld aan lokale omstandigheden zoals het klimaat, de beschikbaarheid en kwaliteit van water, bestaande infrastructuur en leveranciers, evenals de marktvraag. Pas als dit in kaart is gebracht kunnen ontwerpen worden gekozen en (op papier) op elkaar worden afgestemd voor de meest optimale configuraties.

Een grote uitdaging voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw in Mexico is de beperkte beschikbaarheid van zoet water voor irrigatie. In de huidige kassystemen wordt water gerecirculeerd en, zoals ontwikkeld in b.v. het project AlgaeLinkages, tot op zekere hoogte gebruikt voor de productie van microalgen. Het lozen van grote hoeveelheden water vindt echter nog steeds plaats omdat de waterkwaliteit tijdens recirculatie verslechtert doordat zouten en gewasbeschermingsmiddelen zich in het systeem ophopen. Deze lozingen leiden tot verlies van waardevol water en voedingsstoffen en leiden tot milieueffecten zoals eutrofiëring en vermesting van oppervlaktewater. Technologieën voor waterbehandeling in de tuinbouw en aquacultuur op het land kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van water (d.w.z. meer kg voedsel per liter water). Er is echter een gebrek aan geconcentreerde kennis over deze technologieën en de integratie ervan in de tuinbouw bij b.v. United Farms in Mexico. Verder moeten gegevens worden gegenereerd over hoe en in hoeverre deze opties kunnen bijdragen aan een efficiënter watergebruik.

Het belangrijkste doel van dit project is het genereren en beschikbaar stellen van kennis die nodig is voor lokale productie van hoogwaardige groenten, aquacultuur op het land en algen in de centrale regio van Mexico door middel van een aquaponic systeem om het waterverbruik en afvalwater te verminderen, in termen van kwantiteit en kwaliteit, waardoor de milieu-impact wordt verminderd.

Er zal een deskstudie worden uitgevoerd naar integratie van drie productiesystemen; glastuinbouw, aquacultuur op het land (samen aquaponics genoemd) en productie van microalgen om kennis te genereren over de waterfootprint en de totale productie van biomassa (gewassen, vis en microalgen) per liter water.

Het startpunt voor levensvatbare aquaponische ontwerpen in Mexico ligt op het nivo van het in kaart brengen van lokale omstandigheden zoals het klimaat, de beschikbaarheid en kwaliteit van water, bestaande infrastructuur en leveranciers, evenals de marktvraag. Eenmaal bekend kunnen processen worden ontworpen (op papier) en geïntegreerd.

  1. Beoordeling van de lokale situatie bij United Farms, Mexico
  2. Geschikt(e) aquacultuurproductiesysteem(en) op het land
  3. Ontwerp en technologische vereisten om de afstemming van de 3 productiesystemen vast te stellen, zowel wat betreft de uitwisseling van water en nutriënten als de totale besparingen

De belangrijkste bevindingen m.b.t. integratie van een circulair voedselsysteem om het (her) gebruik van water te optimaliseren en hoogwaardige groenten, aquacultuur op het land en microalgen in de centrale regio van Mexico te produceren, worden gepresenteerd in een Power Point-presentatie en, waar mogelijk, gepubliceerd in (wetenschappelijke) tijdschriften. (December 2020)

Publicaties