Project

K_NenR_108_Deltaplan agrarisch waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, de Waterschappen en het Rijk, om vanuit de landbouw een passende bijdrage te leveren aan het realiseren van waterbeleidsdoelstellingen. Het DAW spreekt de ambitie uit om, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de waterkwaliteitsproblemen die veroorzaakt zijn door de landbouw in 2021 voor 80%, en in 2027 voor 100% te hebben opgelost.

Ook wil het DAW de waterkwantiteitsopgaven over de duurzame beschikbaarheid van zoetwater, conform de Deltabeslissing voor Zoetwater uit het Deltaprogramma (2014) te realiseren. Tegelijk wil het DAW, door ruimtelijke en technische innovaties, een potentiele productietoename van 2% per jaar realiseren.

In dit project nemen Alterra en LEI deel in maximaal 3 regionale DAW-pilots, waarin boeren samen met het waterschap en DLG vaststellen wat de wateropgaven in hun gebied en bedrijf zijn, en welke maatregelen kunnen worden getroffen met behoud van de agrarische productie, om deze opgaven en knelpunten op te lossen. Alterra en LEI geven inzicht in de aard, omvang en herkomst van de waterproblemen, en geven inzicht in de kansrijke oplossingsmaatregelen en de effectiviteti, en de kosten en baten ervan. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van bestaande kennis, die ondermeer is gebundeld in kennisinstrumenten zoals de webtool Kennis moet stromen (LEI), en het Kennisinformatiesysteem voor water en milieu Hydrometra (Alterra).

Voorts participeren Alterra en LEI voor dit project in de DAW-themawerkgroepen Waterkwaliteit, Waterkwantiteit en Ruimte, alsmede in de projectgroep Gebiedspilots.

Deliverables

De inzet van Alterra en LEI in de gebiedspilots heeft een vraaggestuurd karakter. Dat betekent dat de producten t.b.v. de gebiedspilots niet op voorhand concreet bepaald kunnen worden. De bijdragen van DLO aan de themagroepen worden verwerkt in de eindproducten van deze groepen, o.a. maatregeltabellen.

Publicaties