Project

K_NenR_113_Nagoya Protocol


De EU bereidt uitvoering voor van het Protocol van Nagoya inzake de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik. Nederlandse belanghebbenden, zowel leveranciers als gebruikers van genetische bronnen, dienen nader ge├»dentificeerd, betrokken en  ge├»nformeerd te worden over de gevolgen van deze uitvoering. Dit project beoogt het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland als National Focal Point on Access and Benefit-Sharing daartoe de nodige informatie over de verschillende doelgroepen en hun gebruik van genetische bronnen te laten synthetiseren, om in het implementatietraject in te zetten. Uiteindelijk kan dit leiden tot effectieve inzet van verschillende communicatiemiddelen- en kanalen die in een vervolg op dit project kunnen worden ontwikkeld. De informatiesynthese zal het mogelijk maken om belanghebbenden effectief te betrekken bij en te informeren over de uitvoering van genoemde EU Regeling, en biedt een basis voor een risico-analyse van de gebruikersgroepen die voor de op te zetten handhaving van belang is.


Deliverables


Het gevraagde product betreft een synthese van beschikbare informatie ten bate  van de invoering van de EU Regeling voor de implementatie van het Nagoya Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik. Hieronder vallen in elk geval

  • het nader in kaart brengen van de verschillende      gebruikersdoelgroepen (stakeholders) en hun communicatiebehoeften
  • in kaart brengen van de omvang en aard van het      daadwerkelijk gebruik van genetische bronnen verkregen uit andere      jurisdicties
  • uitvoeren van een risk assessment met betrekking tot      verschillende vormen van gebruik van genetische bronnen door Nederlandse      stakeholders. 

Voor zover relevant zal met sectororganisaties zoals Plantum, NIABA, VSNU en NWO worden samengewerkt ten behoeve van een effectieve betrokkenheid van en communicatie met stakeholder groepen. Eveneens zal samenwerking met de NVWA worden gezocht met betrekking tot de risk assessment ten aanzien van het optredende gebruik van buitenlandse genetische bronnen door Nederlandse gebruikers.      

 


Publicaties