Project

K_NenR_137 DP ZwD Kenniscoordinatie en ondersteuning huidige fase

Het nationale Deltaprogramma heeft tot doel het Nederlandse waterbeheer voor wat betreft veiligheid en zoetwatervoorziening toekomstbestendig te maken in het licht van klimatologische ontwikkelingen en sociaaleconomische trends op de lange termijn. Het programma is in 2009 gestart en in september 2014 worden deltabeslissingen genomen en voorkeurstrategieen bepaalt voor verschillende regio's in Nederland.
In dit kader wordt sinds 2009 voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta een kennisagenda opgesteld in dialoog met de verantwoordelijken van de onderzoeksprogrammering bij de ministeries van EZ, I&M, de kennisinstellingen, onderzoekprogramma's, staf Deltacommissaris en de betrokkenen bij hetr Deelprogramma Zuidwestelijke Delta.
In opdracht van EZ verzorgt Alterra een coördinerende rol in het DP team voor wat betreft de kennisagenda en voor opnemen van de ZWD punten in landelijk kennisagenda. Via EZ is deze inzet geregeld tot en met 30 september 2014. Overdracht van dossiers en archivering moet in oktober-december 2014 gebeuren.

In de periode 2009-2014 zijn verschillende BO onderzoeken voor het Deltprogramma Zuidwestelijke Delta uitgevoerd en is jaarlijks een kennisagenda opgesteld. Een synthese rapport is hierover geschreven en een bijdrage is geleverd aan de voorkeurstrategie van de Zuidwestelijke Delta in het voorjaar van 2014:

Veraart, J.A., J. Luttik, and G. Roeleveld, 2014, Integrale Kennisontsluiting Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta, in Alterra rapport, Alterra / Deltares: Wageningen. p. 48 p., Alterra-rapport 2517

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, 2014. Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta (Redactie: Michiel van Pelt / Jitske van Popering-Verkerk/Jeroen Veraart).

In juni 2014 heeft Staf Delta Commissaris de volgende verzoeken gedaan:

(1) Archivering van de kennisdocumentatie bij de betrokken lijnorganisaties
(2) Bijdrage aan de kennisagenda's die ontwikkelt worden voor het vervolg van het Deltaprogramma.

Voor deze overdrachtstaken is deze 2e fase van de kenniscoordinatie bedoeld.

Deliverables

Archivering kennisproducten DP ZWD bij lijnorganisaties (Provincie Zeeland, I&M, RWS) en Deltaprogramma.

Publicaties