Project

Kabeljauwmonitoring

Wageningen Marine Research zal een de kabeljauwvangsten monitoren in de TR (80-119mm mesh) vloot monitoren met behulp van een referentievloot en 10 waarnemersreizen. Het monitoringsprogramma is een vervolg op de verplichtte monitoring van 2011-2013, waarbij gestreefd werd naar een 100% dekking. De opzet en uitvoering van die monitoring bleek om meerdere redenen problematisch (beschreven in het eindrapport 2012), zodat in overleg met het ministerie gewerkt is aan een nieuwe opzet.

Doelstelling

In overleg met de visserijsector heeft de overheid een kabeljauwvermijdingsplan ontwikkeld. Monitoring van visvangsten maakt daarvan onderdeel uit. De afgelopen jaren zijn veel vissers overgestapt van de boomkortechniek (BT) naar flyshoot en twinrig (TR-tuigen). Dit leidde tot een ernstig tekort aan zeedagen in het ‘TR-mandje’. Voortzetting van de monitoring van kabeljauwvangsten in de TR-tuigen is noodzakelijk. Doel van de Kabeljauwmonitoring is het berekenen van de catch per unit of effort. De Nederlandse overheid wil de EU aantonen dat de kabeljauwcatch per unit of effort (CpUE) van de TR-tuigen inderdaad veel lager is dan die van de BT-tuigen. 

Plan van Aanpak

Een half jaar monitoren:

  • Zelfbemonstering door de hele TR-vloot
  • 10 waarnemersreizen.

Resultaten (beoogd)

De Nederlandse overheid wil uitvoer geven aan het kabeljauwvermijdingsplan door middel van een goede monitoring, analyse en rapportage aan onder andere het STECF. Zij beoogt de ruilvoorwaarden voor de Nederlandse visserijsector te verbeteren. Van 16(BT):1(TR) dagen naar 3:1 dagen. Daarbij blijft de totale kabeljauwvangst (aanlanding en discards) onder de 5% van de totale vangst. Binnen de TR-tuigen zijn categorieën gemaakt van kabeljauwbijvangstvissers en vissers die meer gericht zijn op kabeljauw vissen. In het lopende project Kabeljauwmonitoring worden de vangsten van vissers vissend met een TR-tuig gemonitord middels een combinatie van zelfbemonstering, camera’s en waarnemersreizen.

Publicaties