Project

Kader Richtlijn Marien

De implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is in volle gang. In 2015 dient een programma van maatregelen te zijn vastgesteld. Onder dit maatregelenprogramma zijn Friese Front en de Centrale Oesterbanken zoekgebieden om visserij te zoneren om hierdoor de biodiversiteit van de bodemfauna beter te beschermen.

Doelstelling

Het ministerie van EL&I heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan beleidsondersteunende kennis voor het beleid en de implementatie van de Kader Richtlijn Marien (KRM), bijvoorbeeld het zoneren van activiteiten in ruimte, tijd en intensiteit. Daarnaast wil EL&I een inventarisatie van modellen waarmee potentiële maatregelen kwantitatief doorgerekend kunnen worden.

Dit project verzamelt, kwantificeert en structureert de benodigde kennis over de relatie milieutoestand – drukfactoren. Hiermee kan een evaluatie worden uitgevoerd. Ook wordt het risico van drukfactoren in relatie tot mogelijke maatregelen in kaart gebracht. In 2015 dient een monitoringsprogramma operationeel te zijn.

Beoogd resultaat

In een adviesrapport zijn de initiële toestand van enkele descriptoren en de omschrijving van de goede milieutoestand vastgelegd. De modellen binnen IMARES zijn geïnventariseerden die blijken vooral gericht te zijn op pressures zoals het onttrekken van vis, het toevoegen van emissies, en het beschrijven van effecten van ruimtelijke verstoring.

De pilotstudie is uitgevoerd met OSMOSE. De resultaten zijn bemoedigend, maar vertering is noodzakelijk (kalibratie, betere parameterisatie van plankton en benthos).

Werkwijze

Dit project omvat drie sporen:

  • Ondersteuning van het beleidstraject. 
  • Inventarisatie van bruikbare modellen voor omzetting naar maatregelen binnen de KRM. 
  • Pilotstudie met toepassing van één model

Publicaties