Project

Kanalisatie gevaccineerde producten

In 2013 zullen de Europese bestrijdingsrichtlijnen onder de nieuwe Animal Health Law worden gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in de kanalisatieverplichtingen om bestaande handelsbeperkingen door het toepassen van noodvaccinatie te verwijderen en tevens voldoende kanalisatie verplichtingen te realiseren om risico’s van verspreiding vanwege het toepassen van noodvaccinatie te minimaliseren.

Doelstellingen project

Voortbordurend op de resultaten van het project in 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Nagaan of de huidige handelsbeperkingen van producten van gevaccineerde dieren kunnen worden heroverwogen;
 • Wat is het effect van een uitbraak, waarbij noodvaccinatie wordt toegepast, op de handelsstromen van levende dieren?
 • In kaart brengen van en evalueren van acceptabele alternatieve oplossingsrichtingen voor het verwachte overschot aan biggen in gebieden met vervoersbeperkingen tijdens een uitbraak van KVP of MKZ.

Aanpak en tijdspad

In 2013 wordt gewerkt aan de volgende acties:

 • Nagaan of de huidige handelsbeperkingen van producten van gevaccineerde dieren in lijn zijn met de te verwachten risico’s (eventueel in PPS 1H4F).
 • Nagaan wat het effect is van een uitbraak met noodvaccinatie op de handelsstromen van levende dieren (aan de hand van gegevens verzameld tijdens eerdere uitbraken) (eventueel in PPS 1H4F).

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de inventarisatie van oplossingsrichtingen biggen-overschot bij een uitbraak van MKZ en KVP, met de volgende acties:

 • Workshop met beleid en sector à inventarisatie van oplossingsrichtingen en eerste toetsing op haalbaarheid.
 • Uitwerken van de oplossing. Kwantificeren van de alternatieven (epidemiologisch /economisch) om de gevolgen voor de meest getroffen bedrijven te beperken.
 • Onderzoek naar publiek private arrangement arrangementen (zoals DGF+) waarbij gezocht wordt naar collectieve deling van de gevolgen.
 • Epidemiologische en economische evaluatie van alternatieven (juni-oktober 2013). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modellen ontwikkeld in voorgaande jaren (Bergevoet et al, 2007, Backer et al 2010).

Het werkplan zal afhankelijk van de ontwikkelingen binnen PPS 1H4F in overleg met de opdrachtgever aangepast c.q. bijgesteld in januari 2013.

Resultaten (beoogd)

Twee deelrapporten:

 1. Resultaten kanalisatie
 2. Oplossingsrichtingen biggenoverschot.