Project

Kansen agrologistiek

De wereldbevolking groeit snel. Voedselzekerheid kan een probleem gaan vormen. Nederland als 2de exporteur van de wereld op het gebied van agrologistiek heeft enorm veel kennis op dit terrein. Naast een relevante bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid betekent dit kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Doelstelling

De wereldbevolking groeit van 6 naar 9 miljard in 2050. Voedselzekerheid wordt de grote uitdaging voor de komende decennia. Eén van de oplossingen is het terugdringen van verliezen. Zelfs twee derde van alle voedselverliezen heeft betrekking op versproducten. Nederland heeft een sterke concurrentiepositie als het gaat om internationale distributie van agroproducten (2e exporteur van de wereld). Dankzij de enorme kennis van agrologistiek kan Nederland een grote bijdrage leveren aan de oplossing van internationale ketenproblemen.

Enerzijds heeft dit project als doel het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven  in het werven van internationale commerciële opdrachten op het gebied van agrologistiek. Anderzijds het ontwikkelen van een strategie ten aanzien van de agrologistiek in derde landen ter bevordering van de mondiale voedselzekerheid.   

Plan van Aanpak

  • Deel 1 tot half 2013:
    • inventariseren van de behoefte aan Nederlandse expertise op gebied van agrologistiek van bedrijfsleven en kennisinstellingen;
    • inventariseren en vertalen van succesvolle mechanismen voor internationaal ondernemen op gebied van agrologistiek; 
    • voorbereiden strategie en instrumenten.
  • Deel 2 tweede helft 2013: verdere invulling geven aan vragen uit verschillende parallelle trajecten (BCI, WUR expertise, topsectoren).
  • Rapportage en communicatie & publicatie.

Resultaten

Dit project wordt uitgevoerd voor het ministerie van EZ. De ambitie van dit project is dat Nederland een wereldspeler blijft in de internationale distributie van agroproducten. Zo ook dat derde landen Nederland weten te vinden voor agrologistieke kennisvragen. Daar past bij het vergroten van het bewustzijn onder Nederlandse bedrijven dat hun knowhow een relevante bijdrage levert aan de mondiale voedselzekerheid. Dit biedt kansen.

Het concreet beoogde resultaat is dat internationale agrologistiek op het netvlies komt te staan van ambassades (vermeld in de jaarplannen van 2014). Het onderzoek moet tevens een vrageninventarisatie over agrologistiek van opkomende landen leveren. Zo ook inzicht in succesvolle mechanismen om te gaan ondernemen in derde landen. Tot slot een voorstel voor een succesvolle strategie.