Project

Kansen en bedreigingen van nieuwe fyto-inspectietechnieken

Nederland voert veel agrarische producten uit, zowel consumptief als uitgangsmateriaal. Nieuwe detectietechnieken in andere landen kunnen ertoe leiden dat meer exportpartijen worden afgekeurd of grenzen eerder worden gesloten. Om op deze mogelijke problemen in te spelen onderzoekt het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR verschillende scenario’s.

Doelstelling

Dit onderzoek maakt zichtbaar wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de Nederlandse exportpositie van het gebruik van nieuwe detectietechnieken in landen waarheen Nederland exporteert. De genoemde gevolgen hebben een internationale context en leiden tot een beleidsadvies over het Nederlandse stelsel van export keuringen. Veel landen zijn namelijk bezig met een inhaalslag bij detectietechnieken.

Door steeds vroeger, nauwkeuriger en sneller detecteren van schadelijke organismen kunnen risico’s sneller opgespoord en is beheersing van plagen beter mogelijk. Aan de andere kant kunnen partijen sneller worden afgekeurd in de landen waarheen Nederland exporteert.

Plan van aanpak

Gezien de onzekerheid over de gevolgen van nieuwe detectietechnieken en de aanwezigheid van verschillende quarantaine-organismen, zijn scenario’s gedefinieerd voor de mate van toepassing van detectietechnieken in zowel Nederland als in het land van bestemming, en de gevolgen voor de Nederlandse export en het Nederlandse keuringsysteem.

Vervolgens zijn deze scenario’s uitgewerkt, waarbij inschattingen zijn gemaakt voor exportschade, vermeden exportschade, kosten van inspectie en kosteneffectiviteit van alternatieve inspectiestelsels.

Bij inschatting van de gevolgen is per scenario de gehele ketens van agrarische producten in beschouwing genomen. Ten slotte is aangegeven wat de waarschijnlijkheid is dat een scenario realiteit wordt.

Data zijn verzameld door middel van desk research, aangevuld met inschattingen door deskundigen uit het onderzoek, het ministerie van EL&I en de NVWA. De scenario's zijn doorgerekend met het Ketenrisicomodel.

Er zijn twee scenario’s gekozen: export van bloembollen naar China en pootaardappelen naar Marokko.

Resultaten

Onderzoeksrapport 'Kansen en bedreigingen van nieuwe fytosanitaire detectietechnieken, LEI-rapport VR2012-004. Over het onderzoek zijn enkele presentaties gegeven voor het bedrijfsleven.