Project

Kansen en belemmeringen van normalisatie en certificiring voor MKB-ondernemers in de circulaire economie

Certificering en normalisatie is één van de belangrijke onderwerpen in het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei. Afgelopen twee jaar is door de NEN een studie uitgevoerd in opdracht van I&M. De NEN is hier in opdracht van I&M op basis van lopende of afgelopen pilots en projecten op zoek gaan naar specifieke casuïstiek en heeft op basis van deze casuïstiek een aantal algemene lessen getrokken.

Onderwerpen die naar aanleiding van de studie worden opgepakt zijn onder andere het beter betrekken van MKB-ers bij normalisatie trajecten, onderzoeken of een loket kan worden ingesteld voor MKB-ers die tegen belemmeringen aanlopen. Naast de NEN studie is ook een studie naar het functioneren van het gelijkwaardigheidsbeginsel uitgevoerd. De resultaten (breder dan hier genoemd) van beide studies worden in een tweetal workshops de komende weken nog getoetst.

Eén van de onderwerpen die nog verdere uitwerking behoeft zijn de kansen en mogelijkheden die dynamische regelgeving mee kan brengen. Het kabinet ziet normalisatie en certificering primair als taak voor de bedrijven zelf, vaak in overleg met maatschappelijke organisaties. Waar de overheid deze partijen vraagt normen te ontwikkelen, zoals bij de bouw, verpakkingen of certificering van biomassa, is het uitgangspunt om het niveau van de eisen aan te laten sluiten bij de (ook kostentechnische haalbare) mogelijkheden. Het is belangrijk om als overheid te komen tot dynamische normstelling: het in overzichtelijke stappen aanscherpen van eisen, omdat voortschrijdende techniek en marktomstandigheden anders al na enkele jaren zorgen voor uitholling van de beoogde doelen.  

Daarnaast wordt binnen het programma RIR het onderwerp REACH als kans verder uitgewerkt.  Op Europees niveau loopt het project Star4BBI met een vraagstelling die deels overeenkomt met de Nederlandse vraagstelling. WageningenFBR is één van de partners in dit project.

Certificering en normalisatie is één van de belangrijke onderwerpen in het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei. Eén van de onderwerpen die nog verdere uitwerking behoeft zijn de kansen en mogelijkheden die dynamische normstellinging mee kan brengen. Binnen dit project wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van dynamische normstelling en worden de uitkomsten toegpast op verschillende cases waarbij belemmeringen optreden. 

Publicaties