Project

Kansrijke opties Tweede Natuur

Het Programmateam Natuurvisies van EZ heeft het PBL gevraagd een verkenning uit te voeren van kansrijke opties voor de beoogde vernieuwing van het natuurbeleid. Het gaat daarbij om de ambitie de natuur mét, in plaats van tegen, de samenleving te beschermen. In de Uitvoeringsagenda Natuurvisies zijn diverse initiatieven uit de samenleving opgenomen.

Het gaat om initiatieven op het gebied van stedelijke natuur, natuurinclusieve landbouw, natuurcombinaties, gebiedsontwikkeling met natuur etc. Daarnaast zijn er ook diverse initiatieven buiten de context van de uitvoeringsagenda. EZ heeft behoefte aan kennis over wat er op dit vlak speelt, wat in ecologische zin van de initiatieven verwacht kan worden, onder welke condities ze tot wasdom komen, en wie voor die condities kan of moet zorgen. Het PBL wil, samen met de WOt, de gevraagde verkenning uitvoeren ten behoeve van de Balans van de Leefomgeving 2018 en de daarin op te nemen wettelijke rapportage over de toestand van de natuur en de voortgang van het natuurbeleid. Met de uitkomsten van dit project krijgt EZ in beeld wat ze van initiatieven uit de samenleving mag verwachten: in hoeverre initiatieven van de grond komen, onder welke condities en wat er van verwacht mag worden in termen van natuurbescherming.

Met de Rijksnatuurvisie slaat het rijk een nieuwe koers in in het natuurbeleid. Het wil voortaan de natuur mét, in plaats van tegen, de samenleving beschermen. Het gaat daarbij om initiatieven die de samenleving ontplooit op het gebied van stedelijke natuur, natuurinclusieve landbouw, natuurcombinaties, gebiedsontwikkeling met natuur etc.

Het PBL wil in de Balans van de Leefomgeving 2018 in beeld brengen in hoeverre zulke initiatieven van de grond komen, onder welke condities en wat er van verwacht mag worden in termen van natuurbescherming. In dit project starten we al met het daarvoor benodigde onderzoek. Dat is nodig vanwege de nieuwe vragen die de koerswijziging in het natuurbeleid met zich meebrengt.

Publicaties