Project

Keldermetingen methaan en ammoniak

Het terugdringen van methaanemissie uit de veehouderij vereist op korte termijn inzicht in en toepassing van snel inpasbare technische maatregelen die geschikt zijn voor bestaande bedrijfsinrichtingen. Voor de langere termijn zijn fundamentele aanpassingen van productiesystemen noodzakelijk. Het vaststellen van de impact van emissiereducerende maatregelen vereist een integrale beoordeling, waarmee we bedoelen dat naast het effect op methaanemissie ook andere aspecten moeten worden meegenomen, waaronder ongewenste emissies (met name ammoniak, maar ook geur en fijnstof bij intensieve veehouderij), inpasbaarheid en adoptie op bedrijven, het perspectief op economische haalbaarheid, en dierenwelzijn.  

In de afgelopen maanden is naar aanleiding van een methaanexplosie in een melkveestal in Markelo meer aandacht gekomen voor gasophoping in de mestkelder. Dat onderdeel raakt zowel de veiligheid als de emissie van stalgassen. Over ophoping van stalgassen onder de vloer is tot op heden weinig bekend. Aandacht voor reductie van ammoniakemissie leidt tot meer dichte vloersystemen. Dat reduceert weliswaar de emissie van ammoniak, maar zorgt aan de andere kant mogelijk tot een verdere ophoping van methaan onder de stalvloer. In dit onderzoek worden de concentraties van ammoniak en methaan mbv metingen in beeld gebracht, en wordt het effect vastgesteld van management en enkele snel inpasbare technische maatregelen op de methaan- en ammoniakconcentratie in de mestkelder.

Publicaties