Project

Kennis vanuit Wageningen UR t.b.v. CIV T&U Tuinbouw & Uitgangsmateriaal-2014

Dit BOGO project sluit direct aan bij het CIV T&U, zodat bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor de innovatieve thema's voor het MBO de actuele kennis van Wageningen UR wordt geimpementeerd.

Voor het MBO is er een centrum voor innovatief vakmanschap (CIV)  ingericht op het gebied van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Op 10 innovatieve thema's wordt er lesmateriaal gemaakt voor meerdere doelgroepen. Dit gebeurt in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Omdat er binnen Wageningen UR er ook veel kennis beschikbaar is, is er door het Ministerie van EZ ook Bogo budget beschikbaar gesteld om op meerdere van de thema's ook Wageningse onderzoeks kennis te implementeren in de lesstof. Tevens is er budget om docenten op de thema's bij te scholen. Dit 2e Bogo traject voor het CIV zal zih bezighouden met nieuwe thema's die binnen het CIV ontwikkeld wordt. In een eerste Bogo traject zijn er al en 6-tal modules opgelevert, zie link: https://www.youtube.com/user/civtu

Publicaties