Project

Kennis verzamelen over recreatiekosten

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft behoefte aan kennis voor de volgende (wettelijk verplichte) Natuurverkenning. Doel van dit project is kennis verzamelen over recreatiekosten. Er is behoefte aan een quick scan van kosten van zowel land- als waterrecreatie.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende (wettelijk verplichte) Natuurverkenning (NVK).
Doel van dit project is kennis verzamelen over recreatiekosten. Er is behoefte aan een quick scan van kosten van zowel land- als waterrecreatie. Daarbij is van belang om eerst vast te stellen wat precies ‘recreatiekosten’ zijn. Vragen daarbij zijn:
  • Gaat het om maatschappelijke kosten/baten, of om kosten voor de (rijks)overheid, of om kosten/baten voor recreatieondernemers en natuurbeheerorganisaties?
  • In welke mate speelt effectiviteit (kosten per bezoeker, kosten per beleving) een rol?
Er lijkt een link met het deelproject ‘kijkrichtingen en doelgroepen’. De kijkrichting ‘beleefbare natuur’ heeft veel betekenis voor de recreatiesector. Verder leeft bij sommigen het beeld dat deze natuur goedkoper kan zijn dan ‘wildernis natuur’ vanwege de inzet van vrijwilligers.

Aanpak en tijdspad

Tot de activiteiten behoren:
  • Resultaten van afgerond werk inzichtelijk maken
  • Contacten leggen met organisaties die expertise hebben op dit terrein
  • Presentatie voorbereiden.
De activiteiten worden nog verder uitgewerkt.

Resultaat (beoogd)

Resultaat van dit project is een advies aan PBL over de manier waarop ze met het onderwerp ‘recreatiekosten’ kunnen omgaan.