Project

Kennisagenda 2014 aanpak ESBL problematiek

De snelle ontwikkeling van antibioticumresistentie (ESBLs) in de veehouderij en de mogelijke risico's die dat geeft voor de volksgezondheid, heeft ervoor gezorgd dat er vele initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van onderzoek en interventies. Een goede probleemdefinitie en inschatting van de lacunes in kennis zijn gewenst.


De Tweede Kamer verwacht in 2014 een plan van aanpak hoe de antibiotica resistentie (met name ESBL's) beheerst en teruggedrongen zal worden. Er is al wel kennis beschikbaar en in ontwikkeling, zelfs op vele fronten, bijvoorbeeld BO (o.a. ESBL-interventie), Topsector A&F (o.a. ESBL-attributie) en RIVM (o.a. risicobeoordeling naar transmissieroutes via vlees(producten)). Het is echter niet voldoende in beeld wat er uiteindelijk precies aan kennis nodig is en op welke punten de kennis nog onvoldoende is. Om dat inzicht te krijgen heeft EZ behoefte aan een kennisagenda. Omdat de EC ook beleid vaststelt op dit onderwerp, zal de agenda internationaal afgestemd moeten worden en voorzien zijn van een visie op wat Nederland kan bijdragen om de kennishiaten op te vullen. De kennisagenda moet bijdragen aan de keuze en formulering van beleids- en beheersmaatregelen, die mogelijk in de komende jaren tot nieuwe kennisopgaven leiden.

De belangrijkste kennisvragen zijn:

 • In hoeverre vormen antibioticumresistente bacteriën en meer specifiek de ESBLs in dieren, dierlijke producten of andere transmissieroutes een gevaar voor de volksgezondheid?
 • Wat is de kans dat er nieuwe varianten zoals carbapenemase producerende organismen in dieren gaan voorkomen en welke maatregelen kunnen worden genomen om dit te voorkomen ?
 • Welke factoren hebben de snelle toename van antibioticumresistente bacteriën en meer specifiek de ESBL's in dieren bepaald, wat zijn de mogelijkheden om dit weer terug te dringen en wat zijn de belangrijkste kennishiaten en hoe kunnen deze het beste gevuld worden?
 • In hoeverre onderscheidt Nederland zich wat betreft het voorkomen van antibioticum resistentie en meer specifiek de ESBLs in dieren ten opzichte van andere EU-lidstaten en landen van waaruit dieren of dierlijke producten worden geïmporteerd. Wat is de bijdrage hiervan aan de Nederlandse problematiek?
 • Welke beheers en beleidsmaatregel kunnen genomen worden om antibioticum resistentie en meer specifiek de ESBLs in dieren in te perken? Wat zijn de effecten van deze maatregelen op het gevaar voor de volksgezondheid?

Publicaties


De Tweede Kamer verwacht in 2014 een plan van aanpak hoe de antibiotica resistentie (met name ESBL's) beheerst en teruggedrongen zal worden. Er is al wel kennis beschikbaar en in ontwikkeling, zelfs op vele fronten, bijvoorbeeld BO (o.a. ESBL-interventie), Topsector A&F (o.a. ESBL-attributie) en RIVM (risicobeoordeling naar transmissieroutes via vlees(producten)). Het is echter niet voldoende in beeld wat er uiteindelijk precies aan kennis nodig is en op welke punten de kennis nog onvoldoende is. Om dat inzicht te krijgen heeft EZ behoefte aan een kennisagenda. Omdat de EC ook beleid vaststelt op dit onderwerp, zal de agenda internationaal afgestemd moeten worden en voorzien zijn van een visie op wat Nederland kan bijdragen om de kennishiaten op te vullen. De kennisagenda moet bijdragen aan de keuze en formulering van beleids- en beheersmaatregelen, die mogelijk in de komende jaren tot nieuwe kennisopgaven leiden.

De belangrijkste kennisvragen zijn:

 • In hoeverre vormen antibioticumresistente bacteriën en meer specifiek de ESBLs in dieren, dierlijke producten of andere transmissieroutes een gevaar voor de volksgezondheid?
 • Wat is de kans dat er nieuwe varianten zoals carbapenemase producerende organismen in dieren gaan voorkomen en welke maatregelen kunnen worden genomen om dit te voorkomen ?
 • Welke factoren hebben de snelle toename van antibioticumresistente bacteriën en meer specifiek de ESBLs in dieren bepaald, wat zijn de mogelijkheden om dit weer terug te dringen en wat zijn de belangrijkste kennishiaten en hoe kunnen deze het beste gevuld worden?
 • In hoeverre onderscheidt Nederland zich wat betreft het voorkomen van antibioticum resistentie en meer specifiek de ESBLs in dieren ten opzichte van andere EU-lidstaten en landen van waaruit dieren of dierlijke producten worden geïmporteerd. Wat is de bijdrage hiervan aan de Nederlandse problematiek?
 • Welke beheers en beleidsmaatregel kunnen genomen worden om antibioticum resistentie en meer specifiek de ESBLs in dieren in te perken? Wat zijn de effecten van deze maatregelen op het gevaar voor de volksgezondheid?

Deliverables


 • Workshop met stakeholders
 • Rapport met daarin de Kennisagenda voor overheid en stakeholders. Het rapport zal bestaan uit een korte rapportage (Engels / Nederlands) en een aantal Engelstalige bijlagen waarin de achtergrondinformatie voor de verschillende hoofdstukken wordt weergegeven. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten of het een “traditioneel” rapport zal zijn of een op een grotere doelgroep toegesneden publicatie.

Publicaties