Project

Kennisbasis dier

Snelle ontwikkelingen op de terreinen genomica, bio-informatica en reproductietechnologie bieden mogelijkheden voor verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetisch diversiteit. Met de beschikbaarheid van grote aantallen SNP merkers en zelfs volledige genoomsequenties wordt het mogelijk om de genetische diversiteit en veranderingen in allel frequenties binnen populaties preciezer te monitoren. Met dergelijke informatie kan reeds opgetreden verlies van genetische variatie worden geëvalueerd en kunnen de huidige aanbevelingen om inteelttoename te minimaliseren worden verbeterd. Toepassing van nieuwe ontwikkelingen in de reproductietechnologie en cryobiologie maakt het daarnaast mogelijk om naast sperma ook andere typen genetisch materiaal succesvol te cryoconserveren, waarmee op een effectievere en efficiënte manier zo veel mogelijk genetische diversiteit kan worden veiliggesteld. Met het Kennisbasis onderzoek op deze gebieden wordt strategische expertise ontwikkeld en kunnen WOT taken ook in de toekomst effectief worden uitgevoerd.

Het project richt zich op ontwikkeling van kennis en methoden op de gebieden conservation genetics, cryobiologie en reproductie. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van sequencing en SNP genotypering worden benut om genetische diversiteit binnen en tussen populaties en in genenbankcollecties beter te kunnen meten en beheren, en om de verandering en afname van genetische diversiteit en allelfrequenties binnen populaties en in genenbankcollecties preciezer te monitoren, en te voorkómen. Voor effectieve en kosten-efficiënte winning, opslag en gebruik van genenbankcollecties wordt gewerkt aan ontwikkeling en verbetering van adequate methoden en protocollen voor cryoconservering en reproductie per diersoort en voor verschillende typen genetisch materiaal (sperma, embryos, eicellen, ovariumweefsel, somatische cellen). Strategisch Kennisbasis onderzoek op de terreinen van de genetica en reproductie/cryobiologie, in samenwerking met leidende onderzoeksgroepen binnen en buiten Wageningen UR, draagt bij aan verdere ontwikkeling van de benodigde kernexpertise om de WOT taken op het terrein van dierlijke genetische bronnen effectief te kunnen (blijven) uitvoeren.

Publicaties