Project

Kenniscoordinatie t.b.v Deltabeslissingen ZW Delta

Het ministerie van EZ is beleidsverantwoordelijk voor de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta en Wadden binnen het nationale deltaprogramma, en in dit kader dus ook voor de beleidsondersteunende onderzoeksprogrammering.

Binnen het nationale Deltaprogramma worden strategieen ontwikkeld om lange termijn opgaven op het gebied van zoetwatervoorziening en waterveiligheid het hoofd te bieden op een samenhangende wijze. Daartoe worden o.a. deltabeslissingen genomen in 2015. In de Zuidwestelijke Delta moeten deze lange termijn opgaven gecombineerd worden met regionale ambities op het gebied van economie en ecologie (beleidsterreinen van EZ).

De kennisagenda Zuidwestelijke Delta wordt voor het Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta sinds 2009 jaarlijks opgesteld in dialoog met de verantwoordelijken van de onderzoeksprogrammering bij de ministeries van EZ, I&M, de kennisinstellingen, onderzoeksprogramma’s en de betrokkenen bij het Deelprogramma.

Doelstelling

  1. Het gezamenlijk vaststellen van kennisleemten (onzekerheden) die er spelen in het besluitvormingstraject in het kader van het Deltaprogramma over de lange termijn opgaven (veiligheid, zoetwatervoorziening) in de Zuidwestelijke Delta en de mogelijke oplossingsrichtingen/ ontwikkelingspaden.
  2. Tevens heeft de kennisagenda een agenderende rol vanuit het deelprogramma richting de verantwoordelijken voor de onderzoeksprogrammering bij de rijksoverheid en bij de kennisinstellingen.
  3. Jaarlijks een reflectie te geven op de gemaakte voortgang in de ontwikkeling van een gezamenlijke kennisbasis.

Deliverables

Update Kennisagenda DP2014 (rapport; levend document; juni 2013) Ten bate van nadere uitwerking onderzoeksprogrammering 2013

Kennisagenda DP2015 (rapport; levend document; december 2013) Ten bate van onderzoeksprogrammering in 2014

Publicaties