Project

Kennismanagement conform WDT-statuut

De primaire taak van de WOt NM is er op gericht om wetenschappelijke kennis te ontsluiten, verder uit te bouwen en toe te passen. Het betreft hier kennis over de fysieke leefomgeving en de interactie met de sociaal economische omgeving. De unit WOt NM streeft naar continu verbeteren van de kennisprocessen bij de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken voor het ministerie van EZ

Doelstelling project

Doel van het project is de kennisprocessen van de WOT N&M te verbeteren om zo de rol als deskundige en betrouwbare partner bij de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken voor het ministerie van EZ op het terrein van natuur- en milieu-onderzoek te versterken en daarmee de tevredenheid van opdrachtgevers, partners en andere belanghebbenden te verhogen

Aanpak en tijdspad

De verbetering van kennisprocessen van de WOT N&M wordt gerealiseerd in een verbeteraanpak in vier stappen, i.e.: a) vertalen van de strategie van WOT N&M naar doelstelling m.b.t. kennismanagement, b) doorvertalen van de doelstellingen naar een verbeterplan voor de kennisprocessen van de WOt NM c) uitvoering van verbeteracties voor en d) communicatie.

Resultaten 2012

  • (concept) strategiekaart;
  • Inventarisatie verbeteracties;
  • Uitvoering verbeteracties;
  • Verslaglegging: De (concept)strategiekaart, de analyse van de ktv-meting, de inventarisatie van verbeterpunten en de selectie van verbeteracties zijn gerapporteerd in interne documenten.

Publicaties