Project

Kennismontage Zoetwatervoorziening (ZwD)

De aanname binnen het Deltaprogramma-Zuidwestelijke Delta is dat de regionale zoet watervoorziening in dit gebied kan blijven functioneren op het huidige niveau tot 2050. Wel is het nodig nu al te anticiperen op een mogelijk toekomstig (na 2050) afnemend aanbod van zoet water uit het hoofdwatersysteem.

Daarom zal aanvullend worden ingezet op een robuuster regionaal watersysteem en meer zelfvoorziening bij zoetwater gebruikers als aanvulling op het wateraanbod uit het hoofdsysteem. Voor gebieden zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland) wordt ingezet op een innovatieve strategie gericht  op het zuiniger en efficiĆ«nter omgaan met zoet water, zowel in het regionaal watersysteem als bij gebruikers ("Proeftuin Zuidwestelijke Delta"). Er wordt ingezet op waterconservering in de bodem, efficiĆ«ntere benutting van het neerslagoverschot, versterken en robuuster maken van de zoet waterlenzen en het nader onderzoeken van de hergebruikmogelijkheden van zoet water.

De stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft in de periode januari-april 2014 gewerkt aan een regionaal bod van het rijk ter onderbouwing van de financiering van een lange termijn zoetwaterstrategie voor de regio. Nieuw onderzoek was daartoe niet nodig. De kennisonderbouwing van dit regionaal bod bouwde voort op de in 2013 uitgevoerde studies in het kader van het Deltaprogramma (E(ur)yeopener, Robuustheidstoets Brielse Meer), Rijkstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer (JFF Zoetwater, Robuustheidstoets Volkerak-Zoommeer) en Kennis voor Klimaat. De uitdaging was om uit deze enorme hoeveelheid informatie de juiste bouwstenen te selecteren ter onderbouwing van het regionale maatregelenpakket. Het betrof hier dus een synoptische kennismontage en synthese langs de lijnen van het afwegingskader dat gehanteerd wordt in het deltaprogramma.

Deliverables

De producten die zijn opgeleverd bestaan uit een vijftal memo's opgesteld langs de lijnen van het afwegingskader, ter onderbouwing van het regionale maatregelpakket voor zoetwatervoorziening:

1) zoetwater format 1 - PU0_zwd.docx

2) zoetwater format 1 - PU1_zwd.docx

3) zoetwater format 1 - PU2_zwd.docx

4) zoetwater format 2 - SK stap 1.docx

5) zoetwater format 3 - SK stap 2.docx