Project

Kennisoverdracht voor varkenshouders

2014 geldt als een overgangsjaar voor het systeem van kennisdeling in de varkenshouderij. Op korte termijn is er behoefte aan nieuwe manieren van kennisdeling en de financiering daarvan, ook om duidelijkheid te kunnen verschaffen naar de doelgroepen waar we ons op richten. Het eindresultaat is een breed gedragen plan voor de komende jaren, dat aangeeft hoe de kennisdeling plaatsvindt, welke kennisproducten er geboden worden, en wat de onderliggende financieringsstructuur is.

VIC Sterksel en VarkensNET hebben een eerste stap in die richting al gezet door een match te maken tussen onderzoekers en NETmentoren. De kerncompetentie van VIC Sterksel is onderzoek doen. Om te zorgen voor een goede kennisdeling uit onderzoek en innovatieprojecten zijn duo’s gevormd van projectleiders en NETmentoren. Dit heeft zijn beslag al gekregen voor de lopende projecten / projectvoorstellen en wordt verder uitgewerkt richting netwerken en vervolgonderzoek. Kennisinfrastructuur is zo geborgd van universiteit tot boer en hiermee is naar schatting voor 60% van de ontwikkelde kennis geborgd dat ze verder gebracht wordt.

Een gezamenlijke varkensvisie als basis voor de toekomst

De organisaties in het bedrijfsleven van de varkensvleesketen hebben in november 2013 gezamenlijk een toekomstvisie opgesteld, gericht op een versnelde ontwikkeling van duurzame varkensvleesproductie. Het uitgangpunt van deze visie is een gezamenlijke ambitie. Volgens deze ambitie wil de varkensvleesketen vóór 2020 het volgende bereikt hebben:
 ·         Wereldwijd toonaangevend zijn in duurzaamheid;
·         Als voedselproducenten een substantiële bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland, op een manier die maatschappelijk wordt gewaardeerd;
·         Samenwerken binnen de keten, volgens renderende verdienmodellen waarbinnen de marge eerlijk wordt verdeeld. Om dat te bereiken hebben deze partijen samen een uitvoeringsstrategie van deze toekomstvisie afgesproken:

‘Recept voor duurzaam varkensvlees’.
Deze strategie bestaat uit vier stappen:
1.       stimuleren van innovatie,
2.       beschikbaar maken van kennis en instrumenten,
3.       monitoring, en
4.       niet-vrijblijvende, bovenwettelijke maatregelen.

Voor de actieplannen die zullen voortvloeien uit het visiedocument heeft de sector gekozen voor de volgende vier thema’s:
1.       markt & consument;
2.       gezond & transparant;
3.       maatschappij en omgeving;
4.       varken & kringloop.

Met het nu voorliggende projectvoorstel wil VIC Sterksel in nauw overleg met haar strategische kennispartner VarkensNET een belangrijke bijdrage leveren aan de uitrol van de uitvoeringsstrategie van de sector zelf. Met name op de eerste twee punten van de strategie ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’, het stimuleren van innovatie en het beschikbaar maken van kennis, levert VIC Sterksel veel toegevoegde waarde.  

Publicaties