Project

Kennisuitwisseling Agromilieu

Het programma WOT-04-008 (Agromilieu) coördineert en faciliteert, in overleg met het ministerie van EL&I, de gewenste informatievoorziening binnen Wageningen University & Research. Bovendien zorgt het ervoor dat informatie en instrumenten up-to-date zijn.

Doelstelling

Het programma wordt uitgevoerd onder de bepalingen van het WOT-statuut. Hiermee wordt maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid nagestreefd.

Doelstellingen zijn:

  • Het profileren van het programma WOT-04-008 en het versterken van de kenniscirculatie en de kennisbenutting.
  • Het bevorderen van de communicatie en de kennisbenutting binnen het programma, en tussen het programma en andere WOT N&M-programma’s en BO-programma’s met EL&I-beleidsdirecties (voornamelijk AKV) en derden.

Beoogd resultaat

Het project is een continue proces. Resultaten zijn:

  • WOt-rapporten, WOt-papers, WOt-werkdocumenten en eventueel bijdragen in (wetenschappelijke) tijdschriften.
  • Bijdragen aan programmabijeenkomsten zoals workshops en lunchbijeenkomsten (programma-overstijgende bijeenkomsten vallen onder het koepelproject Communicatie WOT N&M).
  • Het communicatiebeleid voor het programma (in samenhang met andere communicatieprojecten binnen de WOT).

Werkwijze

Het project bestaat uit een aantal concrete activiteiten:

  • Het coördineren van het uitbrengen van WOt-rapporten, WOt-papers en WOt-werkdocumenten van afgerond onderzoek uit 2010 en af te ronden onderzoek in 2011.
  • Het coördineren van het uitbrengen van overige publicaties, zoals folders en posters.
  • Het (mede) organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, workshops en symposia die binnen het programma worden georganiseerd.