Project

Kennisuitwisseling WOT N&M

Het project Communicatie WOT Natuur & Milieu (onderdeel van het Koepelprogramma WOT) richt zich op de programma-overstijgende interne en externe communicatie van de WOT Natuur & Milieu. Doel van dit project is om de interne en externe communicatie te bevorderen en de betrokkenheid van medewerkers die werken of willen gaan werken voor de WOT Natuur & Milieu te vergroten. Ook is het belangrijk dat de WOT Natuur & Milieu zich binnen Wageningen University & Research profileert als WOT-unit (Wettelijke Onderzoekstaken). Dit alles binnen de randvoorwaarden die het WOT-statuut stelt aan de communicatie.

Beoogd resultaat

• Positief effect positionering WOT Natuur & Milieu.
• Bekendheid van de doelgroepen met de producten van de WOT Natuur & Milieu
• Toegankeljkheid van informatie van de WOT Natuur & Milieu

Werkwijze

De uitvoering van dit project vindt plaats in samenhang met de inhoudelijke projecten binnen de andere WOT-deelprogramma’s, en in samenhang met communicatie-projecten van andere WOT-deelprogramma’s. Daarbij is een onderlinge afstemming noodzakelijk. Daarbij gaat het in dit project om alle deelprogramma-overstijgende communicatieactiviteiten.

De volgende activiteiten vallen binnen dit projectplan:

Algemeen
• Het uitvoeren van het Communicatieplan WOT Natuur & Milieu 2006-2009, het ontwikkelen van het Communicatieplan 2010-2013 en het mede-ontwikkelen van het Strategisch Beleidsplan Communicatie;
• Het geïntegreerd inzetten van communicatiemiddelen voor de WOT Natuur & Milieu;
• Het opstellen en uitvoeren van het interne communicatieplan van de WOT Natuur & Milieu.

Publicaties
• Het leveren van bijdragen aan het Redactieteam WOT Natuur & Milieu en het mede-formuleren van het publicatiebeleid van de WOT Natuur & Milieu;
• Het uitgeven, beheren en verspreiden van deelprogramma-overstijgende publicaties van de WOT Natuur & Milieu, zoals WOt’s new (nieuwsbrief) inclusief schrijven, redigeren), en overige uitgaven zoals brochures, folders et cetera van (onderdelen) van de WOT Natuur & Milieu.

Internet en intranet
• Het vullen en actueel houden van de website www.wotnatuurenmilieu.wur.nl ;
• Het vullen en actueel houden van de intranetsite van de WOT Natuur & Milieu;
• Het vullen en actueel houden van het gedeelte WOT Natuur & Milieu van de website ‘Kennis Online’;
• Het maken van berichten voor de E-news versie van Kennis Online.

Redigeren en schrijven
• Het entameren van het schrijven van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties door medewerkers van de WOT N&M
• Het schrijven en uitbrengen van persberichten en advertorials (beide in nauw overleg met Communicatie WUR-centraal en van persberichten in nauw overleg met PBL);
• Het redactionaal deelnemen aan het tijdschrift KennisOnline.

Overig
• Het mede-inhoud geven, organiseren en faciliteren van workshops en/of bijeenkomsten;
• Het verbeteren/vergemakkelijken van de communicatie en kennisdeling tussen de medewerkers van de WOT Natuur & Milieu; en tussen WOT-projectleiders;
• Het beheren en uitbreiden van het bestand “Contactpersonen”;
• Het actief onderhouden van het communicatienetwerk Natuur & Milieu via persoonlijke contacten (vooral wordt hier bedoeld: opdrachtgevers LNV, PBL, andere planbureaus).

Publicaties