Project

Kennisvragen voor evaluatie natuur- en landschapseffecten Omgevingswet vanaf 2018

Met de decentralisatie van het rijksbeleid is er ook langzaam maar zeker een einde gekomen aan de ruimtelijke ordening op nationale schaal zoals we die tot het begin van de 21e eeuw kenden. In plaats daarvan wordt er gestreefd naar gebiedsgericht maatwerk onder regie van regionale overheden, waarbij het Rijk met de Omgevingswet de wettelijke kaders biedt. In 2018 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet is op1 juli 2015 door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Begin 2016 zal de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemmen. De omgevingswet werkt door in vier Algemene Maatregelen van Bestuur, waarover in 2016 consultatiebjieenkomsten zullen worden gehouden. De wet treedt naar verwachting in 2018 in werking. De omgevingswet bundelt vele huidige wetten, AMvB's en ministeriele regelingen. De wet beoogt een eenvoudigere, efficientere en betere uitvoering.

Belangrijke uitgangspunten zijn dat er ruimte is voor duurzame ontwikkeling, voor regionale verschillen en een actieve integrale en kwalitatieve goede uitvoering van het omgevingsrecht. Het doel van het project is de uitwerking van de Omgevingswet te gaan volgen ten aanzien van de gevolgen voor natuur en landschap. De vraag is hoe de Omgevingswet zal uitwerken op de bescherming van de fysieke leefomgeving, specifiek hoe sectorale Europese regelgeving toegepast zal worden binnen een integrale aanpak en afweging. Op basis van deze resultaten kan in 2017 een snelle start worden gemaakt kan met de ex-ante evaluatie ervan.

Onderzoek naar de ontwikkelingen en gevolgen van de Omgevingswet voor natuur en landschap. Ten behoeve van ex-ante evaluatie in 2018 over doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingswet voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden

Publicaties