Project

Ketenaanpak actieprogramma reduceren voedselverliezen en voedselverspilling

Jaarlijks wordt in Nederland tussen 1.4 en 2.5 miljoen ton aan voedsel verspild. De Nederlandse en Europese overheid hebben ambitieuze reductiedoelstellingen geformuleerd (resp. 20% in 2015 en 30% in 2025) en de Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft het thema als prioriteit benoemd. Er zijn tientallen initiatieven opgestart om meer inzicht te krijgen in de issues en in de agrifoodketen wordt in toenemende mate ingezet op verbeteren van de grondstofefficiëntie. Deze inzet is vaak gericht op een specifieke ketenschakel of procesonderdeel. Strategische rapporten benadrukken echter de noodzaak om vanuit een systematisch kader en ketenbenadering te werken aan een integrale aanpak gericht op structurele oplossingen.

De aanpak in PPS-CARVE richt zich dan ook op het ontwikkelen van een vernieuwende integrale werkwijze in ketens gericht op de ontwikkeling en implementatie van effectieve innovaties en interventies. Hierbij speelt de ondersteuning door beslismodellen een cruciale rol omdat met name oplossingen die individuele ketenschakels overstijgen om een strategisch kader vragen. Ondersteuning van de beslissingen rondom what if vraagstukken middels modellen maakt het mogelijk om de ordegrootte van de effecten praktijkgerelateerd te onderzoeken zonder daadwerkelijk nog in de dagelijkse (commerciƫle) operatie in te grijpen. [1] H. Soethoudt, T. Timmermans, 2013, Monitor Voedselverspilling, mid-term rapportage, WageningenUR Food & Biobased Research. [2] Alliantie Verduurzaming Voedsel , Ministerie van Economische zaken, 2013, Agenda Verduurzaming Voedsel 2013 -2016.

Elk jaar wordt in de Nederlandse voedselketen tussen de 1.4 en 2.5 miljoen ton voedsel verspild . Een systematisch kader en een benadering van de keten als geheel is nodig voor de ontwikkeling van een integrale aanpak en structurele oplossingen. PPS-CARVE richt zich op de ontwikkeling van een vernieuwende integrale werkwijze in agrifoodketens, met focus op de implementatie van effectieve innovaties en interventies. Hierbij is de ondersteuning door beslismodellen van groot belang, omdat met name oplossingen die afzonderlijke ketenschakels overstijgen een strategisch kader vragen.

Samenvatting doel: Doel van PPS-CARVE is de ontwikkeling van praktische handvatten en een overkoepelend denk- en beslismodel gericht op het terugdringen van voedselverspilling in de gehele agrifoodketen.

Samenvatting werkwijze: Binnen PPS-CARVE worden een twintigtal pilots in de gehele agrifoodketen uitgevoerd. Deze pilots hebben zowel de voeding als de validatie van het overkoepelend denk- en beslismodel als doel, en dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van praktische handvatten om voedselverspilling in de keten tegen te gaan. De PPS-CARVE draagt de bevindingen van het denk- en beslismodel en de praktische handvatten (zoals best practices en lessons learned) zo breed mogelijk uit naar het bedrijfsleven door middel van een toolbox waar alle bevindingen beschikbaar zijn.

Samenvatting gewenste producten: Een kennismanagementsysteem waarin het overkoepelend denk- en beslismodel en de handvatten toegankelijk zijn voor partijen uit het bedrijfsleven.

Publicaties