Project

Klimaatadaptatie Open Teelten

Steeds vaker krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden door de verandering van het klimaat. Dit kan in de akkerbouw leiden tot opbrengstderving. Doel van deze PPS is de risicos op die opbrengstderving te verkleinen door combinaties van verbetering bodemkwaliteit, teeltmaatregelen en slimmer en beter beregenen.

Door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen en veranderende neerslagpatronen verwacht. Langere perioden van droogte en perioden met veel neerslag in korte tijd zullen meer voorkomen. Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Een onvoldoende bodemkwaliteit en meer specifiek bodemdaling, ondergrondverdichting en lage (actieve) gehaltes aan bodem organische stof, geven hogere risicos op een onvoldoende vochtvoorziening van het gewas, een hoger risico op verzilting en een slechte infiltratie van overtollig water. Daarnaast kan of mag in een aantal akkerbouwgebieden om verschillende redenen (bruinrot, hoge EC beregeningswater, onvoldoende beschikbaar zoet water) niet of onvoldoende beregend worden.

Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risicos op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource efficiency (nutriƫnten en water), verminderde afspoeling van nutriƫnten en pesticiden naar oppervlaktewater en verhoging van rendement in de teelt van met name rooivruchten.

Dit doel wordt bereikt door combinaties van verbetering van de bodemkwaliteit, teeltmaatregelen en slimmer en beter beregenen. Voor bodemkwaliteit wordt naast aandacht voor de algemene bodemstructuur en de bodem organische stof, specifiek ingezoomd op innovatie maatregelen voor vermindering van ondergrondverdichting. Speciale aandacht is er voor de (poot)aardappelteelt in Nederland die in het bijzonder grote risicos loopt op opbrengst derving door extreme weersomstandigheden.

Publicaties