Project

Klimaatperspectief Nederlandse agroproductie

Het doel van deze PPS is om de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse Agro & Food productie op basis van de ketenbenadering en de nationale benadering (schoorsteenbenadering) beter op elkaar te laten aansluiten. Het betreft dan zowel het transparant maken van de verschillen, afstemming op het gebied van methodiek en data(bronnen) en het beter inzichtelijk maken van effecten van sectormaatregelen.  

Reductie van het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is, in een wereld met een groeiende voedselvraag en ambitieuze klimaatdoelen, essentieel voor de license to produce. Het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is op dit moment echter niet makkelijk te koppelen aan Nederlands klimaatbeleid. Dit heeft alles te maken met het verschil in de oriƫntatie van de internationale ketenrekenmethodiek (op basis van levenscyclusanalyse; LCAs) die in het bedrijfsleven gangbaar is en de nationale sectorale benadering van de overheid. In de nationale benadering (ook wel schoorsteenbenadering genoemd) worden effecten van inspanningen van agrosectoren die buiten het primaire bedrijf en buiten de landsgrenzen vallen, niet meegenomen. Beide systemen hebben hun achtergrond, bestaansrecht en internationale spelregels en zullen blijven bestaan.

Publicaties