Project

Kosten gemeenten bij aanhaken Wet Natuurbescherming binnen de Omgevingsvergunning WABO (HD3609)

Naar verwachting zal medio 2016 de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treden. In deze wet wordt de aansluiting van natuurvergunningen met de Omgevingsvergunning WABO versterkt. Bij locatie gebonden projecten kan niet worden gekozen voor een apart ontheffingentraject voor verbodsbepalingen van beschermde soorten, noch voor een apart vergunningentraject voor beschermde gebieden. In deze gevallen moet verplicht worden aangehaakt bij de Omgevingsvergunning. Onder de huidige wetgeving is sprake van optioneel aanhaken.

Het bevoegd gezag Omgevingsvergunning moet straks in alle gevallen van aanvragen kunnen beoordelen of een aanvraag ontvankelijk is. Daartoe behoort ook de beoordeling of alle vereisten en bescheiden zijn toegevoegd, inclusief de vraag of het bevoegd gezag redelijkerwijs kan weten of er uit de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft, handelingen voortvloeien met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten of beschermde gebieden. Als dit zo is, dient een Verklaring van geen bedenkingen te worden opgenomen in de vergunning. Het bevoegd gezag  Omgevingsvergunning is wordt ook verantwoordelijk voor het handhaven van de voorwaarden in deze vergunning , naast andere vormen van handhaving  en toezicht die samenhangen met het aanhaken van natuur. Daarnaast staan vergunningen open voor bezwaar- en beroepsprocedures vanuit de aangehaakte natuuraspecten.

Gemeenten zijn het bevoegd gezag Omgevingsvergunning. Zij hebben op deze wijze een actieve rol bij de bescherming van soorten en gebieden door natuurwetgeving.

De vraag is welke kosten gemeenten maken i.v.m. de verplichte aanhaking op grond van de nieuwe Wet natuurbescherming. Onder de huidige wetgeving wordt weinig gebruik gemaakt van het aanhaken van de natuurwetgeving bij de omgevingsvergunning. Dit betekent dat zeer weinig procedures Vvgb worden uitgevoerd door gemeenten. Op dit moment is er een groot verschil in de verhouding tussen het aantal aanvragen omgevingsvergunning en aantal aanvragen Vvgb. De verwachting is dat bij het verplicht aanhaken het aantal omgevingsvergunningen met een natuurtoets toeneemt.

Het ministerie van EZ, IPO en VNG wil weten welke kosten voor gemeenten hiermee gemoeid zijn. Daartoe hebben zij een Stuurgroep ingesteld, die het project zal begeleiden.  Opdrachtgever is het ministerie van Economische Zaken.

 

Publicaties