Project

Kostprijsanalyses verdienmodellen

Wageningen Economic Research is gevraagd projectmatig bij te dragen aan de werkgroep Verdienmodellen voor biodiversiteit binnen de werkstroom Landbouw van de coalitie Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het doel van het project is om inzicht te geven in het effect van biodiversiteitsmaatregelen op de kostprijs van primaire ondernemers.

Wageningen Economic Research is gevraagd projectmatig bij te dragen aan de werkgroep Verdienmodellen voor biodiversiteit. Het project richt zich op verdienmodellen voor de melkveehouderij en akkerbouw. Tevens geeft het project input voor de coalitie om het ambitieniveau voor herstel van biodiversiteit in akkerbouw en melkveehouderij te concretiseren. In het project worden maatregelen om tot betere biodiversiteit te komen geconcretiseerd en worden de effecten van deze maatregelen op de kostprijs kwantitatief gemaakt.

Publicaties