Project

Kringloopwijzer

Elke individuele melkveehouder wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen zijn bedrijfsvoering. Het huidige milieubeleid is opgebouwd uit generieke normen. Deze zijn gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties. Om in te spelen op de wensen van de veehouder wordt het rekeninstrument de KringloopWijzer ontwikkeld. Met dit instrument kunnen werkelijke milieuprestaties vergeleken worden met een 'toegestane norm' binnen het toekomstige overheidsbeleid.

Bij de ontwikkeling van de KringloopWijzer werken verschillende partijen binnen de melkveehouderij met elkaar samen, zoals de melkveehouders, de zuivelindustrie, de veevoerbedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de overheid nauw betrokken bij de ontwikkeling van de KringloopWijzer. Samen met deze partners wordt draagvlak gecreëerd binnen de sector voor het landelijk uitrollen van dit instrument. Tijdens de looptijd van het project KringloopWijzer wordt gewerkt aan twee essentiële onderdelen; Enerzijds het wetenschappelijk ontwikkelen van de KringloopWijzer, anderzijds het introduceren van de KringloopWijzer in de praktijk.

Doelstellingen project

Het doel van het project is het ontwikkelen van de KringloopWijzer die op het individuele melkveebedrijf de efficiëntie van stikstof, fosfaat en koolstof in kaart kan brengen. Het instrument brengt per schakel in de bedrijfskringloop de verliezen in beeld en vergelijkt deze met de normwaarden en referentiewaarden. Daarnaast wordt een structuur opgezet om de gegevens automatisch te verzamelen, te controleren, te verifiëren en te waarborgen. Het instrument moet uiteindelijk de melkveehouder inzicht en handvatten geven om de nutriëntenverliezen gericht en efficiënt te reduceren.

Opbouw van de KringloopWijzer

De KringloopWijzer bestaat uit de volgende onderdelen:

  • BEX zorgt voor inzicht in de bedrijfseigen excretie in de dierlijke mest voor fosfaat en stikstof;
  • BEA zorgt voor inzicht in de bedrijfseigen ammoniak emissie;
  • BEP zorgt voor inzicht in bedrijfseigen fosfaatopbrengst;
  • BEN zorgt voor inzicht in de bedrijfseigen stikstofkringloop;
  • BEC zorgt voor inzicht in de bedrijfseigen kringloop van methaan en organische stoffen.

Samen vormen deze onderdelen de volledige KringloopWijzer, die de benuttingspercentages van de verschillende bedrijfsonderdelen in kaart brengt. Het project heeft als doel  de afzonderlijke rekenmodules verder te ontwikkelen en wetenschappelijk te onderbouwen. Dit leidt tot bruikbare en onderbouwde referentie- en normwaarden.  Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van vrij toegankelijk software, waarbij de mogelijkheid bestaat de data automatisch in te lezen.

Introduceren van kringloopwijzer in de praktijk

Gedurende de looptijd van het project doen minimaal 150 melkveehouders ervaring op met dit managementinstrument. Op basis van deze gegevens zal het instrument verder worden ontwikkeld, gevalideerd en praktijkrijp gemaakt worden. De resultaten zullen worden gepubliceerd in verschillende rapportages en publicaties.

Het instrument de KringloopWijzer zal via een apart project ‘Implementatie KringloopWijzer’ onder leiding van LTO Nederland onder de aandacht gebracht worden bij de verschillende doelgroepen.