Project

Kritische Succesfactoren Pluimvee

De SDa heeft ten aanzien van antibioticumgebruik geconstateerd dat de verplichte verbeterplannen in 2014 niet meer hebben geleid tot een verdere daling van het aantal bedrijven in het actiegebied, en dat verschuiving van bedrijven vanuit het signaleringsgebied naar het streefgebied in meerdere sectoren stagneert. Dit project voert verkennend onderzoek uit naar belemmeringen en blokkades die de gewenste verschuiving op bedrijven met een hoog antibioticumgebruik in de weg staan, de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen en via een pilot met veehouders en erfbetreders naar effectieve verbetermaatregelen die tot reductie in antibioticumgebruik leiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor de vleeskuiken- en vleeskalverhouderij.

Dit project voert verkennend onderzoek uit naar de kritische succesfactoren van bedrijven met een laag antibioticumgebruik in de pluimveehouderij (i.c. vleeskuiken- en eventueel opfokbedrijven-vlees). Deze kritische succesfactoren worden vertaald naar een effectieve aanpak en effectieve verbetermaatregelen om tot een gewenste reductie in antibioticumgebruik te komen op bedrijven met een hoog gebruik. Vervolgens wordt de methode doorontwikkeld om ten dienste te staan van de gehele pluimveesector. Het projectresultaat is een kennisimpuls voor veehouders om stappen te zetten naar een verdergaande reductie in gebruik. Het levert tevens aanbevelingen voor beleidsmakers (overheid, sectoren) voor ondersteuning van de gewenste transities.

Publicaties