Project

KvB-2014 Monitoring plus-stallen

In dit project wordt een voorstel aan de UDV uitgewerkt voor een goede monitoring van alle nieuw te bouwen te stallen, zodat jaarlijks in kaart kan worden gebracht of alle nieuw gebouwde stallen voldoen aan het niveau Plus-stallen of hoger. Het voorstel moet begin 2014 ontwikkeld worden zodat deze in de tweede helft van 2014 kan worden omgezet in een werkend protocol, waarover in november 2014 besluitvorming kan plaatsvinden.


De Plus-stal ambitie; alle nieuwe stallen een bovenwettelijke prestatie op meerdere duurzaamheidsaspecten

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft de ambitie de verduurzaming van de veehouderij te versnellen. Eén onderdeel hiervan vormt de ambitie voor Plus-Stallen waarbij ondernemers die een nieuwe stal bouwen of een bestaande stal ingrijpend verbouwen gestimuleerd worden bovenwettelijke duurzaamheidsprestaties neer te zetten. Op het moment van bouwen zijn de mogelijkheden voor aanpassingen het grootst en worden belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van de hardware (gebouwen, techniek) die van invloed zijn op de duurzaamheid van de productie in die stallen. Het vastgestelde niveau voor Plus-stallenis een uitdrukking van deze eerste stap.

Het niveau Plus-stal en het bijbehorende stimuleringspakket zijn erop gericht om alle veehouders die nieuw bouwen die gelegenheid te laten benutten om een niveau van duurzaamheid te bereiken dat voor hem of haar maximaal haalbaar is.  Een Plus-stal is een stal die op het moment van in gebruik nemen op elk van de zes thema’s van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) beter presteert dan de minimale vereisten volgens de nationale en Europese regelgeving. ‘Beter’ wordt hierbij als volgt gespecificeerd: per MDV thema wordt minimaal 40% van het minimumaantal punten in de MDV op dat thema behaald, en het totaal aantal punten op de MDV is minimaal 60% van het vereiste minimum voor de totaalscore op de MDV.

De Plus-stal wordt actief gestimuleerd door EZ (certificatie voor Plus-stal is vereist voor deelname aan garantstellingsregeling) en andere UDV partners, zoals de banken vragen de ondernemer zelf aan te tonen dat het Plus-stal niveau wordt gerealiseerd. 

Voor de monitoring van de Plus-stal ambitie is eind 2014 gestart met een inventarisatie in hoeverre de huidige stallenbouw voldoet aan het Plus-stal niveau. Omdat deze inventarisatie gekoppeld is aan een onderzoek voor de bepaling van het referentieniveau van MDV dat eerste kwartaal van 2015 wordt opgeleverd, zal de inventarisatie van de zogenaamde nulmeting voor de Plus-stal ook begin 2015 worden opgeleverd.

Publicaties